Έχουμε διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις για τους καταναλωτές και τους επιχειρηματικούς πελάτες. Δείτε τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για εσάς παρακάτω:

Όροι και Προϋποθέσεις για Καταναλωτές

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ: 2023-05-17

Οι παρόντες γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις του Thuiswinkel.org συντάχθηκαν σε διαβούλευση με την Ένωση Καταναλωτών στο πλαίσιο της Ομάδας Συντονισμού Αυτορρύθμισης (CZ) του Κοινωνικού και Οικονομικού Συμβουλίου και θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1η Ιουνίου 2014.

Ευρετήριο:

Άρθρο 1 - Ορισμοί

Άρθρο 2 - Ταυτότητα του εμπόρου

Άρθρο 3 - Δυνατότητα εφαρμογής

Άρθρο 4 - Η προσφορά

Άρθρο 5 - Η σύμβαση

Άρθρο 6 - Δικαίωμα υπαναχώρησης

Άρθρο 7 - Υποχρεώσεις πελατών σε περίπτωση υπαναχώρησης

Άρθρο 8 - Πελάτες που ασκούν το δικαίωμα υπαναχώρησης και τα σχετικά έξοδα

Άρθρο 9 - Υποχρεώσεις των εμπόρων σε περίπτωση υπαναχώρησης

Άρθρο 10 - Αποκλεισμός δικαιώματος υπαναχώρησης

Άρθρο 11 - Η τιμή

Άρθρο 12 - Εκπλήρωση σύμβασης και πρόσθετη εγγύηση

Άρθρο 13 - Παράδοση και εφαρμογή

Άρθρο 14 - Συναλλαγές εκτεταμένης διάρκειας: διάρκεια, τερματισμός και παράταση

Άρθρο 15 - Πληρωμή

Άρθρο 16 - Διαδικασία υποβολής καταγγελιών

Άρθρο 17 - Διαφορές

Άρθρο 18 - Εγγύηση κλάδου

Άρθρο 19 - Πρόσθετες ή διαφορετικές ρήτρες

Άρθρο 20 - Τροποποίηση των γενικών όρων και προϋποθέσεων του Thuiswinkel.org

 

Άρθρο 1 - Ορισμοί

Οι ακόλουθοι ορισμοί ισχύουν στους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις:

 1. Συμπληρωματική συμφωνία: συμφωνία με την οποία ο καταναλωτής λαμβάνει προϊόντα, ψηφιακό περιεχόμενο ή/και υπηρεσίες μέσω μιας εξ αποστάσεως σύμβασης, και έμπορος ή τρίτος παραδίδει τα εν λόγω προϊόντα, ψηφιακό περιεχόμενο ή/και υπηρεσίες σύμφωνα με συμφωνία μεταξύ του εν λόγω τρίτου μέρους και του εμπόρου
 2. Περίοδος υπαναχώρησης: η προθεσμία εντός της οποίας ο καταναλωτής μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης
 3. Καταναλωτής: φυσικό πρόσωπο, οι πράξεις του οποίου δεν σχετίζονται με την πορεία μιας εμπορικής συναλλαγής, ενός επαγγέλματος ή μιας επιχείρησης
 4. Ημέρα: ημερολογιακή ημέρα
 5. Ψηφιακό περιεχόμενο: δεδομένα που παράγονται και παρέχονται σε ψηφιακή μορφή
 6. Συναλλαγή εκτεταμένης διάρκειας: εξ αποστάσεως σύμβαση που αφορά σειρά προϊόντων ή/και υπηρεσιών, με την οποία η υποχρέωση προμήθειας ή/και αγοράς κατανέμεται μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
 7. Σταθερό μέσο: κάθε μέσο - συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - που επιτρέπει στον καταναλωτή ή τον έμπορο να αποθηκεύει πληροφορίες που απευθύνονται σε αυτόν αυτοπροσώπως και διευκολύνει τη μελλοντική χρήση ή διαβούλευση μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συνάδει με τον στόχο για τον οποίο προορίζονται οι πληροφορίες και διευκολύνει την αναλλοίωτη αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών
 8. Δικαίωμα υπαναχώρησης: η δυνατότητα του καταναλωτή να παραιτηθεί από μια εξ αποστάσεως σύμβαση εντός της περιόδου υπαναχώρησης.
 9. Έμπορος: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι μέλος του Thuiswinkel.org και το οποίο προσφέρει προϊόντα, (πρόσβαση σε) ψηφιακό περιεχόμενο ή/και υπηρεσίες προς τους καταναλωτές εξ αποστάσεως
 10. Εξ αποστάσεως σύμβαση: σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ εμπόρου και καταναλωτή στο πλαίσιο συστήματος που οργανώνεται για την εξ αποστάσεως πώληση προϊόντων, ψηφιακού περιεχομένου ή/και υπηρεσιών, με την οποία γίνεται αποκλειστική ή μερική χρήση μίας ή περισσότερων τεχνικών εξ αποστάσεως επικοινωνίας έως και τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης
 11. Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης: το ευρωπαϊκό υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.
 12. Τεχνική για την εξ αποστάσεως επικοινωνία: μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία σχετικά με την προσφορά του εμπόρου και τη σύναψη σύμβασης, χωρίς να υπάρχει ανάγκη ταυτόχρονης παρουσίας του καταναλωτή και του εμπόρου στον ίδιο χώρο

Άρθρο 2 - Ταυτότητα του εμπόρου

Λειτουργείται από: vidaXL International B.V. Συναλλαγές υπό την ονομασία: vidaXL.gr

Διεύθυνση γραφείων:

Mary Kingsleystraat 1 

5928 SK Venlo

The Netherlands

E-mail address:

webservice@vidaxl.gr

Αριθμός εγγραφής: 52876861

ΑΦΜ: NL850643545B01

Άρθρο 3 - Δυνατότητα εφαρμογής

 1. Αυτοί οι γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις ισχύουν για κάθε προσφορά που υποβάλλεται από έναν έμπορο και για κάθε εξ αποστάσεως σύμβαση που έχει πραγματοποιηθεί μεταξύ ενός εμπόρου και ενός καταναλωτή.
 2. Πριν από τη σύναψη εξ αποστάσεως σύμβασης, το κείμενο των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων θα τίθεται στη διάθεση του καταναλωτή. Εάν αυτό δεν είναι ευλόγως δυνατό, ο έμπορος θα πρέπει πριν τη σύναψη της εξ αποστάσεως σύμβασης να αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο οι γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις είναι διαθέσιμοι για έλεγχο στις εγκαταστάσεις του εμπόρου και να δηλώσει ότι θα αποσταλούν το συντομότερο δυνατόν και χωρίς χρέωση στον καταναλωτή, κατόπιν αιτήματός του.
 3. Εάν η εξ αποστάσεως σύμβαση συναφθεί ηλεκτρονικά, τότε, σε αντίθεση με την προηγούμενη παράγραφο, και πριν από τη σύναψη της εξ αποστάσεως σύμβασης, ο καταναλωτής θα λάβει το κείμενο των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικά, κατά τρόπο ώστε ο καταναλωτής να μπορεί εύκολα να το αποθηκεύσει σε έναν σταθερό φορέα δεδομένων. Εάν αυτό δεν είναι ευλόγως δυνατό, ο έμπορος θα πρέπει πριν από τη σύναψη της εξ αποστάσεως σύμβασης να αναφέρει πού μπορούν να ελεγχθούν ηλεκτρονικά οι γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις και να δηλώσει ότι θα αποσταλούν χωρίς χρέωση στον καταναλωτή κατόπιν αιτήματός του, είτε ηλεκτρονικά είτε με άλλο τρόπο.
 4. Σε περιπτώσεις όπου ισχύουν συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις σχετικά με το προϊόν ή την υπηρεσία, εκτός από τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις, η δεύτερη και η τρίτη παράγραφος ισχύουν κατ’ αναλογία και ο καταναλωτής μπορεί πάντα να επικαλεστεί την ισχύουσα προϋπόθεση που είναι ευνοϊκότερη για αυτόν σε περίπτωση ασύμβατων γενικών όρων και προϋποθέσεων.

Άρθρο 4 - Η προσφορά

 1. Εάν μια προσφορά έχει περιορισμένη περίοδο ισχύος ή υπόκειται σε προϋποθέσεις, αυτό θα αναφέρεται ρητά στην προσφορά.
 2. Η προσφορά περιέχει πλήρη και ακριβή περιγραφή των προϊόντων, του ψηφιακού περιεχομένου ή/και των υπηρεσιών που προσφέρονται. Η περιγραφή πρέπει να είναι αρκετά λεπτομερής ώστε να επιτρέψει στον καταναλωτή να αξιολογήσει ικανοποιητικά την προσφορά. Εάν ο έμπορος κάνει χρήση εικόνων, αυτές θα πρέπει να αναπαριστούν πιστά τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που προσφέρονται. Ο έμπορος δεν δεσμεύεται από προφανή σφάλματα ή λάθη στην προσφορά.
 3. Κάθε προσφορά περιέχει πληροφορίες που καθιστούν σαφές στον καταναλωτή ποια δικαιώματα και υποχρεώσεις σχετίζονται με την αποδοχή της προσφοράς.

Άρθρο 5 - Η σύμβαση

 1. Η σύμβαση θα συναφθεί, με την επιφύλαξη που ορίζεται στην παράγραφο 4, τη στιγμή κατά την οποία ο καταναλωτής θα αποδεχθεί την προσφορά και θα πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται εκεί.
 2. Εάν ο καταναλωτής έχει αποδεχθεί την προσφορά ηλεκτρονικά, ο έμπορος θα επιβεβαιώσει αμέσως την παραλαβή της αποδοχής της προσφοράς ηλεκτρονικά. Ο καταναλωτής μπορεί να διαλύσει τη σύμβαση εφόσον η αποδοχή αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί από τον έμπορο.
 3. Εάν η σύμβαση συναφθεί ηλεκτρονικά, ο έμπορος θα λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει την ηλεκτρονική μεταφορά δεδομένων και θα διασφαλίσει ένα ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον. Εάν ο καταναλωτής είναι σε θέση να πληρώσει ηλεκτρονικά, ο έμπορος θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.
 4. Ο έμπορος μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες – εντός των νόμιμων πλαισίων – σχετικά με την ικανότητα του καταναλωτή να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής του, καθώς και σχετικά με γεγονότα και παράγοντες που είναι σημαντικοί για την υπεύθυνη σύναψη της εξ αποστάσεως σύμβασης. Εάν η έρευνα αυτή παρέχει στον έμπορο εύλογους λόγους για να απορρίψει τη σύναψη της σύμβασης, τότε έχει το δικαίωμα, προβάλλοντας επιχειρήματα, να απορρίψει μια εντολή ή αίτηση ή να δεσμεύσει την εφαρμογή της σε ειδικούς όρους.
 5. Ο έμπορος θα αποστείλει στον καταναλωτή, το αργότερο κατά την παράδοση ενός προϊόντος, υπηρεσίας ή ψηφιακού περιεχομένου, τις ακόλουθες πληροφορίες, γραπτώς ή με άλλο τρόπο που ο καταναλωτής να μπορεί να τις αποθηκεύσει σε προσβάσιμο σταθερό μέσο:
 • τη διεύθυνση της επιχείρησης του εμπόρου, όπου ο καταναλωτής μπορεί να υποβάλει καταγγελίες
 • τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο καταναλωτής μπορεί να κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης και τη σχετική μέθοδο ή μια σαφή δήλωση σχετικά με την αφαίρεση του δικαιώματος υπαναχώρησης
 • πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις και τη μεταγοραστική εξυπηρέτηση
 • την τιμή, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων επί του προϊόντος, της υπηρεσίας ή του ψηφιακού περιεχομένου, τα έξοδα παράδοσης, κατά περίπτωση, και τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης ή εκτέλεσης της εξ αποστάσεως σύμβασης
 • τις προϋποθέσεις τερματισμού της σύμβασης, εάν η διάρκεια της σύμβασης υπερβαίνει το ένα έτος ή εάν είναι αορίστου χρόνου
 • εάν ο καταναλωτής έχει δικαίωμα υπαναχώρησης, το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης
 1. Σε περίπτωση σύμβασης παρατεταμένης διάρκειας, η ρήτρα της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται μόνο στην πρώτη παράδοση.

Άρθρο 6 - Δικαίωμα υπαναχώρησης

Κατά την παράδοση των προϊόντων

 1. Κατά την αγορά προϊόντων, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να διαλύσει μια σύμβαση, χωρίς αιτιολόγηση, μέσα σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 14 ημερών. Ο έμπορος επιτρέπεται να ζητήσει από τον καταναλωτή τον λόγο αυτής της διάλυσης, αλλά ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να αναφέρει τον λόγο/-ους.
 2. Η περίοδος που ορίζεται στην παρ. 1 αρχίζει την επομένη της παραλαβής του προϊόντος από τον καταναλωτή ή από κάποιο τρίτο μέρος που υπέδειξε ο καταναλωτής και δεν είναι ο μεταφορέας, ή:
 • εάν ο καταναλωτής έχει παραγγείλει διάφορα προϊόντα: την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή κάποιο τρίτο μέρος
 • που υπέδειξε ο καταναλωτής, έλαβε το τελευταίο προϊόν. Ο έμπορος μπορεί να αρνηθεί μία παραγγελία για διάφορα προϊόντα με διαφορετικές ημερομηνίες παράδοσης, υπό την προϋπόθεση ότι παρείχε σαφή σχετική ενημέρωση στον καταναλωτή πριν από τη διαδικασία παραγγελίας.
 • εάν η παράδοση ενός προϊόντος περιλαμβάνει διαφορετικές παραδόσεις ή εξαρτήματα: την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή κάποιο τρίτο μέρος που υπέδειξε ο καταναλωτής έλαβε την τελευταία παράδοση ή το τελευταίο εξάρτημα,
 • με συμβάσεις τακτικής παράδοσης προϊόντων κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης περιόδου: την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή κάποιο τρίτο μέρος που υπέδειξε ο καταναλωτής έλαβε το τελευταίο προϊόν.

Κατά την παροχή υπηρεσιών και ψηφιακού περιεχομένου που δεν παρέχεται σε υλικό μέσο:

 1. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να διαλύσει μια σύμβαση, χωρίς αιτιολόγηση, για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου που δεν παρέχεται σε υλικό μέσο μέσα σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκατεσσάρων ημερών. Ο έμπορος επιτρέπεται να ζητήσει από τον καταναλωτή τον λόγο αυτής της διάλυσης, αλλά ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να αναφέρει τον λόγο/-ους.
 2. Η περίοδος που ορίζεται στην παρ. 3 αρχίζει την επομένη της σύναψης της σύμβασης.

Παρατεταμένη περίοδος αναμονής για προϊόντα, υπηρεσίες και ψηφιακό περιεχόμενο που δεν παρέχεται σε υλικό μέσο σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν ενημερώθηκε για το δικαίωμα υπαναχώρησης:

 1. Εάν ο έμπορος δεν παρείχε στον καταναλωτή τις υποχρεωτικές από τον νόμο πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης ή εάν δεν είχε παρασχεθεί το υπόδειγμα εντύπου, η περίοδος υπαναχώρησης λήγει δώδεκα μήνες μετά τη λήξη της αρχικά καθορισμένης περιόδου υπαναχώρησης με βάση τις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.
 2. Εάν ο έμπορος παράσχει στον καταναλωτή τις πληροφορίες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έναρξης της αρχικής περιόδου υπαναχώρησης, η περίοδος υπαναχώρησης λήγει 14 ημέρες μετά την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής έλαβε τις πληροφορίες.

Άρθρο 7 - Υποχρεώσεις των καταναλωτών κατά την περίοδο υπαναχώρησης

 1. Κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης, ο καταναλωτής πρέπει να χειρίζεται το προϊόν και τη συσκευασία του με προσοχή. Μπορεί να βγάλει το προϊόν από τη συσκευασία ή να το χρησιμοποιήσει μόνο στον βαθμό που είναι αναγκαίος για την αξιολόγηση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της αποτελεσματικότητας του προϊόντος. Ο καταναλωτής μπορεί να χειριστεί και να επιθεωρήσει το προϊόν μόνο με τον ίδιο τρόπο που θα του επιτρεπόταν να το κάνει μέσα σε ένα κατάστημα.
 2. Ο καταναλωτής ευθύνεται για την υποτίμηση του προϊόντος μόνο εάν είναι συνέπεια του χειρισμού του προϊόντος πέρα από τον βαθμό που επιτρέπεται στην παράγραφο 1. 1.
 3. Ο καταναλωτής δεν ευθύνεται για την υποτίμηση του προϊόντος εάν ο έμπορος δεν του παρείχε όλες τις υποχρεωτικές από το νόμο πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

Άρθρο 8 - Καταναλωτές που ασκούν το δικαίωμα υπαναχώρησης και τα σχετικά έξοδα

 1. Ο καταναλωτής που επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης το αναφέρει στον έμπορο, εντός της περιόδου υπαναχώρησης, με το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης ή με άλλο κατηγορηματικό τρόπο.
 2. Το συντομότερο δυνατόν, αλλά το αργότερο 14 ημέρες μετά την ημέρα της αναφοράς, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο καταναλωτής επιστρέφει το προϊόν ή το παραδίδει στον έμπορο (ή σε αντιπρόσωπό του). Αυτό δεν είναι απαραίτητο εάν ο έμπορος έχει προσφερθεί να παραλάβει ο ίδιος το προϊόν. Ο καταναλωτής θα έχει σε κάθε περίπτωση συμμορφωθεί με τον χρόνο επιστροφής των αγαθών εάν στείλει το προϊόν πίσω πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης.
 3. Ο καταναλωτής επιστρέφει το προϊόν με όλα τα σχετικά εξαρτήματα, ει δυνατόν στην αρχική κατάσταση και συσκευασία, και σύμφωνα με τις εύλογες και σαφείς οδηγίες που παρέχονται από τον έμπορο.
 4. Ο κίνδυνος και το βάρος της απόδειξης για την ορθή και έγκαιρη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης εναπόκειται στον καταναλωτή.
 5. Ο καταναλωτής είναι υπεύθυνος για την κάλυψη των εξόδων επιστροφής του προϊόντος. Εάν ο έμπορος δεν έχει δηλώσει ότι ο καταναλωτής είναι υπεύθυνος για την κάλυψη αυτών των εξόδων ή εάν ο έμπορος δηλώνει προθυμία να αναλάβει ο ίδιος τα έξοδα αυτά, τότε ο καταναλωτής δεν φέρει την ευθύνη να αναλάβει τα έξοδα επιστροφής των αγαθών.
 6. Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησής του, αφού πρώτα ζητήσει ρητά ότι η παρεχόμενη υπηρεσία ή η παράδοση αερίου, νερού ή ηλεκτρικής ενέργειας που δεν προορίζεται για πώληση θα παρέχεται σε περιορισμένο όγκο ή σε συγκεκριμένη ποσότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης, ο καταναλωτής θα οφείλει στον έμπορο ένα χρηματικό ποσό ισοδύναμο με το ποσοστό της σύμβασης που έχει εκπληρώσει ο έμπορος κατά τη στιγμή της υπαναχώρησης, σε αντίθεση με την πλήρη εκπλήρωση της σύμβασης.
 7. Ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται με έξοδα για την παροχή υπηρεσιών ή την παροχή νερού, φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας που δεν προορίζονται για πώληση – σε περιορισμένο όγκο ή ποσότητα – ή για την παροχή κεντρικής θέρμανσης αστικού κέντρου, εάν:
 • ο έμπορος δεν παρείχε στον καταναλωτή τις υποχρεωτικές από τον νόμο πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης, τις δαπάνες που καταβάλλονται σε περίπτωση υπαναχώρησης ή το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης ή:
 • ο καταναλωτής δεν ρώτησε ρητά για την έναρξη της εφαρμογής της υπηρεσίας ή την παροχή φυσικού αερίου, νερού, ηλεκτρικής ενέργειας ή κεντρικής θέρμανσης αστικού κέντρου κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης.
 1. Ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται με κανένα κόστος για το σύνολο ή μέρος της προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου που δεν παρέχεται σε υλικό μέσο, εάν:
 • πριν από την παράδοση, δεν συμφώνησε ρητά να προχωρήσει στην εκτέλεση της σύμβασης πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης
 • δεν αναγνώρισε ότι έχασε το δικαίωμα υπαναχώρησης κατά τη χορήγηση της άδειάς του ή
 • ο έμπορος παρέλειψε να επιβεβαιώσει τη δήλωση αυτή του καταναλωτή
 1. Εάν ένας καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, όλες οι συμπληρωματικές συμφωνίες διαλύονται νομικά.

Άρθρο 9 - Υποχρεώσεις των εμπόρων σε περίπτωση υπαναχώρησης

 1. Εάν ο έμπορος επιτρέπει στον καταναλωτή να δηλώσει την υπαναχώρησή του με ηλεκτρονικά μέσα, τότε αφού λάβει μια τέτοια δήλωση, αποστέλλει άμεση επιβεβαίωση παραλαβής.
 2. Ο έμπορος επιστρέφει αμέσως στον καταναλωτή όλες τις πληρωμές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εξόδων παράδοσης που χρεώνει ο έμπορος για το επιστρεφόμενο προϊόν, όμως το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα αναφοράς της υπαναχώρησης από τον καταναλωτή. Εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες ο έμπορος έχει προσφερθεί να ανακτήσει ο ίδιος το προϊόν, μπορεί να αναβάλει την επιστροφή χρημάτων μέχρι να παραλάβει το προϊόν ή μέχρι ο καταναλωτής να αποδείξει ότι έχει επιστρέψει το προϊόν, ανάλογα με το ποιο θα προκύψει νωρίτερα.
 3. Για οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων, ο έμπορος θα χρησιμοποιεί τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον καταναλωτή, εκτός εάν ο καταναλωτής συμφωνήσει με άλλη μέθοδο. Η επιστροφή χρημάτων δεν περιλαμβάνει έξοδα για τον καταναλωτή.
 4. Εάν ο καταναλωτής επέλεξε μια ακριβή μέθοδο παράδοσης αντί της φθηνότερης τυπικής μεθόδου παράδοσης, ο έμπορος δεν χρειάζεται να επιστρέψει το πρόσθετο κόστος της ακριβότερης μεθόδου.

Άρθρο 10 - Αποκλεισμός δικαιώματος υπαναχώρησης

Ο έμπορος μπορεί να αποκλείσει το δικαίωμα υπαναχώρησης για τα ακόλουθα προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά μόνο εάν ο έμπορος το δηλώσει σαφώς κατά την υποβολή της προσφοράς ή τουλάχιστον εγκαίρως πριν από τη σύναψη της σύμβασης:

 1. Προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων οι τιμές υπόκεινται σε διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς επί των οποίων ο έμπορος δεν έχει καμία επιρροή και τα οποία μπορούν να προκύψουν εντός της περιόδου υπαναχώρησης
 2. Συμβάσεις που συνάπτονται κατά τη διάρκεια δημόσιου πλειστηριασμού Ως δημόσιος πλειστηριασμός ορίζεται η μέθοδος πώλησης με την οποία ένας έμπορος προσφέρει προϊόντα, ψηφιακό περιεχόμενο ή/και υπηρεσίες σε δημοπρασία, υπό τις οδηγίες ενός εκπλειστηριαστή, και με την οποία ο επιτυχών αγοραστής υποχρεούται να αγοράζει τα προϊόντα, το ψηφιακό περιεχόμενο ή/και τις υπηρεσίες
 3. Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, μετά την πλήρη ολοκλήρωση της υπηρεσίας, αλλά μόνο εάν:
 • η εφαρμογή ξεκίνησε με τη ρητή προηγούμενη συμφωνία του καταναλωτή και
 • ο καταναλωτής δήλωσε ότι έχασε το δικαίωμά του ή την υπαναχώρηση μόλις ο έμπορος εκπλήρωσε τη σύμβαση
 1. Πακέτα ταξιδίων, πακέτα διακοπών και οργανωμένες εκδρομές, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7:500 BW και συμβάσεις μεταφοράς επιβατών
 2. Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που παρέχουν πρόσβαση σε καταλύματα, εάν η σύμβαση ορίζει ήδη συγκεκριμένη ημερομηνία ή περίοδο εφαρμογής και εκτός από τους σκοπούς της διαμονής, της μεταφοράς αγαθών, των υπηρεσιών ενοικίασης αυτοκινήτων και εστίασης
 3. Συμβάσεις που αφορούν δραστηριότητες αναψυχής, εάν η σύμβαση ορίζει ήδη συγκεκριμένη ημερομηνία ή περίοδο εφαρμογής
 4. Προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή, τα οποία δεν ήταν προκατασκευασμένα και κατασκευάστηκαν βάσει συγκεκριμένης επιλογής ή απόφασης του καταναλωτή ή τα οποία προορίζονται σαφώς για συγκεκριμένο πρόσωπο
 5. Προϊόντα που υπόκεινται σε ταχεία αποσύνθεση ή με περιορισμένη διάρκεια ζωής
 6. Σφραγισμένα προϊόντα τα οποία, για λόγους προστασίας της υγείας ή της υγιεινής, είναι ακατάλληλα για επιστροφή και των οποίων η σφραγίδα έσπασε μετά την παράδοση
 7. Προϊόντα που, λόγω της φύσης τους, έχουν αναμιχθεί ανεπανόρθωτα με άλλα προϊόντα.
 8. Αλκοολούχα ποτά των οποίων η τιμή συμφωνήθηκε κατά τη σύναψη της σύμβασης, αλλά η παράδοσή τους μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από 30 ημέρες και η πραγματική αξία τους εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της αγοράς στις οποίες ο έμπορος δεν έχει καμία επιρροή
 9. Σφραγισμένες ηχογραφήσεις/βιντεοσκοπήσεις και συσκευές υπολογιστών των οποίων η σφραγίδα έσπασε μετά την παράδοση
 10. Η παράδοση ψηφιακού περιεχομένου εκτός από υλικό μέσο, αλλά μόνο εάν:
 • η παράδοση άρχισε με τη ρητή προηγούμενη συμφωνία του καταναλωτή, και
 • ο καταναλωτής δήλωσε ότι αυτό σήμαινε πως είχε χάσει το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Άρθρο 11 - Η τιμή

 1. Κατά τη διάρκεια ισχύος που αναφέρεται στην προσφορά, οι τιμές των προσφερόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών δεν θα αυξηθούν, εκτός από τις μεταβολές των τιμών του ΦΠΑ.
 2. Σε αντίθεση με την προηγούμενη παράγραφο, ο έμπορος μπορεί να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες σε μεταβλητές τιμές, σε περιπτώσεις όπου οι τιμές αυτές υπόκεινται σε διακυμάνσεις της χρηματοπιστωτικής αγοράς επί των οποίων ο έμπορος δεν έχει καμία επιρροή. Η προσφορά πρέπει να αναφέρεται σε αυτή τη σύνδεση με τις διακυμάνσεις και στο γεγονός ότι οι τιμές που αναφέρονται είναι συνιστώμενες τιμές.
 3. Οι αυξήσεις των τιμών εντός 3 μηνών από τη σύναψη της σύμβασης επιτρέπονται μόνο εάν είναι αποτέλεσμα νομικών κανονισμών ή ρητρών.
 4. Οι αυξήσεις των τιμών περισσότερο από 3 μήνες μετά τη σύναψη της σύμβασης επιτρέπονται μόνο εάν ο έμπορος όρισε το ίδιο και:
 • είναι αποτέλεσμα νομικών κανονισμών ή ρητρών ή
 • ο καταναλωτής εξουσιοδοτείται να τερματίσει τη σύμβαση την ημέρα κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η αύξηση της τιμής.
 1. Οι τιμές που αναφέρονται στις προσφορές προϊόντων ή υπηρεσιών περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Άρθρο 12 - Εκπλήρωση συμβάσεων και πρόσθετη εγγύηση

 1. Ο έμπορος εγγυάται ότι τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες πληρούν τη σύμβαση, τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην προσφορά, τις εύλογες απαιτήσεις αξιοπιστίας ή/και λειτουργικότητας και τις νομοθετικές ρήτρες ή/και τους κυβερνητικούς κανονισμούς που υπήρχαν κατά την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης. Εάν συμφωνηθεί, ο έμπορος εγγυάται επίσης ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για άλλον από τον κανονικό σκοπό.
 2. Μια πρόσθετη συμφωνία εγγύησης που προσφέρεται από τον έμπορο, τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα δεν μπορεί ποτέ να επηρεάσει τα νόμιμα δικαιώματα και τις απαιτήσεις που μπορεί να επιβάλει ο καταναλωτής κατά του εμπόρου βάσει της σύμβασης, εάν ο έμπορος δεν εκπληρώσει το μέρος του στη σύμβαση.
 3. Ως πρόσθετη εγγύηση ορίζεται κάθε δέσμευση εμπόρου, προμηθευτή, εισαγωγέα ή κατασκευαστή που παρέχει δικαιώματα ή αξιώσεις καταναλωτών, πέραν εκείνων που προβλέπονται από τον νόμο, για την περίπτωση που δεν εκπληρώσει το ρόλο του στη σύμβαση.

Άρθρο 13 - Προμήθεια και εφαρμογή

 1. Ο έμπορος θα λάβει τη μεγαλύτερη δυνατή μέριμνα κατά τη λήψη και την εκτέλεση παραγγελιών για προϊόντα και κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων παροχής υπηρεσιών.
 2. Ο τόπος παράδοσης θεωρείται η διεύθυνση που ο καταναλωτής γνωστοποιεί στην εταιρεία.
 3. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό που αναφέρεται στο άρθρο 4 των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων, η εταιρεία θα επεξεργαστεί και θα αποστείλει τις παραγγελίες που έχει δεχτεί, το αργότερο εντός 30 ημερών, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετική περίοδος παράδοσης. Εάν η παράδοση καθυστερήσει ή εάν η παράδοση δεν μπορεί να υλοποιηθεί ή μπορεί μόνο εν μέρει, ο καταναλωτής θα ενημερωθεί σχετικά το αργότερο 30 ημέρες μετά την παραγγελία. Σε αυτή την περίπτωση, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να διαλύσει τη σύμβαση χωρίς χρέωση και να αιτηθεί πιθανές ζημίες.
 4. Μετά τη διάλυση σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ο έμπορος επιστρέφει αμέσως στον καταναλωτή το ποσό που είχε καταβάλει.
 5. Ο κίνδυνος ζημίας ή/και απώλειας προϊόντων εξαρτάται από τον έμπορο μέχρι τη στιγμή της παράδοσης στον καταναλωτή ή σε αντιπρόσωπο που είχε οριστεί προηγουμένως από τον καταναλωτή και είχε ανακοινωθεί στον έμπορο, εκτός εάν αυτό έχει συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά.

Άρθρο 14 - Συναλλαγές εκτεταμένης διάρκειας: διάρκεια, τερματισμός και παράταση

Τερματισμός

 1. Ο καταναλωτής έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να τερματίσει μια σύμβαση αορίστου χρόνου που συνάφθηκε για την τακτική προμήθεια προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας) ή υπηρεσιών, με την επιφύλαξη των συμφωνηθέντων κανόνων τερματισμού και προθεσμία προειδοποίησης που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα.
 2. Ο καταναλωτής έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να τερματίσει σύμβαση ορισμένου χρόνου που συνάφθηκε για την τακτική προμήθεια προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας) ή υπηρεσιών στο τέλος της καθορισμένης περιόδου, με την επιφύλαξη των συμφωνηθέντων κανόνων καταγγελίας και προθεσμία προειδοποίησης που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα.
 3. Όσον αφορά σε συμβάσεις, όπως περιγράφονται στις δύο πρώτες παραγράφους, ο καταναλωτής μπορεί:
 • να τις τερματίσει ανά πάσα στιγμή χωρίς ο τερματισμός να περιορίζεται σε συγκεκριμένο χρόνο ή κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου
 • να τις τερματίσει με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο συνάφθηκαν
 • να τις τερματίσει πάντοτε με την επιφύλαξη της ίδιας προθεσμίας προειδοποίησης με εκείνη που ορίζεται για τον έμπορο.

Παράταση

 1. Μια σύμβαση ορισμένου χρόνου που συνάφθηκε για την τακτική προμήθεια προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας) ή υπηρεσιών δεν μπορεί να παραταθεί ή να ανανεωθεί αυτόματα για ορισμένο χρονικό διάστημα.
 2. Σε αντίθεση με αυτό που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, μια σύμβαση ορισμένου χρόνου που έχει συναφθεί για την τακτική προμήθεια ημερήσιων ή εβδομαδιαίων εφημερίδων ή περιοδικών μπορεί να παραταθεί αυτομάτως για καθορισμένη περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες, εάν ο καταναλωτής είναι ελεύθερος να τερματίσει την εν λόγω παρατεταμένη σύμβαση προς τη λήξη της παράτασης, με προθεσμία προειδοποίησης που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα.
 3. Σύμβαση ορισμένου χρόνου που έχει συναφθεί για την τακτική προμήθεια προϊόντων ή υπηρεσιών μπορεί να παραταθεί αυτομάτως μόνο για αόριστο χρονικό διάστημα, εάν ο καταναλωτής έχει ανά πάσα στιγμή δικαίωμα τερματισμού, με προθεσμία προειδοποίησης που δεν υπερβαίνει το ένα μήνα και, στην περίπτωση σύμβασης προμήθειας ημερήσιων ή εβδομαδιαίων εφημερίδων ή περιοδικών τακτικά αλλά λιγότερο από μία φορά το μήνα, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες.
 4. Μια σύμβαση ορισμένου χρόνου για την τακτική προμήθεια, ως εισαγωγή, ημερήσιων ή εβδομαδιαίων εφημερίδων και περιοδικών (δοκιμαστικές συνδρομές ή εισαγωγικές συνδρομές) δεν θα παραταθεί αυτόματα και θα λήξει αυτόματα στο τέλος της δοκιμαστικής περιόδου ή της εισαγωγικής περιόδου.

Διάρκεια

 1. Εάν η καθορισμένη διάρκεια μιας σύμβασης υπερβαίνει το ένα έτος, τότε μετά από ένα έτος ο καταναλωτής έχει ανά πάσα στιγμή δικαίωμα τερματισμού, με προθεσμία προειδοποίησης που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα, εκτός εάν ο εύλογος χρόνος και η δικαιοσύνη υπαγορεύουν ότι η πρόωρη καταγγελία της σύμβασης θα ήταν απαράδεκτη.

Άρθρο 15 - Πληρωμή

 1. Εφόσον δεν ορίζεται άλλη ημερομηνία στη σύμβαση ή στους συμπληρωματικούς όρους, τα ποσά που καταβάλλονται από τον καταναλωτή θα πρέπει να καταβάλλονται εντός 14 ημερών από την έναρξη της περιόδου υπαναχώρησης ή ελλείψει περιόδου υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από τη σύναψη της σύμβασης. Σε περίπτωση σύμβασης παροχής υπηρεσιών, αυτή η περίοδος των 14 ημερών αρχίζει την επομένη της επιβεβαίωσης της σύμβασης από τον καταναλωτή.
 2. Κατά την πώληση προϊόντων στους καταναλωτές, οι γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις δεν θα προβλέπουν ποτέ προκαταβολή άνω του 50%. Όταν προβλέπεται προκαταβολή, ο καταναλωτής δεν μπορεί να επικαλεστεί κανένα δικαίωμα σε σχέση με την εκτέλεση της εν λόγω παραγγελίας ή υπηρεσίας πριν από την καταβολή της προβλεπόμενης προκαταβολής.
 3. Ο καταναλωτής υποχρεούται να αναφέρει αμέσως στον έμπορο τυχόν ανακρίβειες στα δεδομένα πληρωμών που παρέχονται ή αναφέρονται.
 4. Εάν ο καταναλωτής δεν εκπληρώσει εγκαίρως τις υποχρεώσεις πληρωμής του, αφού ο έμπορος ενημερώσει τον καταναλωτή σχετικά με την καθυστερημένη πληρωμή, ο καταναλωτής έχει στη διάθεσή του 14 ημέρες για να εκπληρώσει την υποχρέωση πληρωμής. Εάν η πληρωμή δεν πραγματοποιηθεί εντός αυτής της προθεσμίας των 14 ημερών, οι νόμιμοι τόκοι θα καταβάλλονται επί του οφειλόμενου ποσού και ο έμπορος έχει το δικαίωμα να χρεώσει εύλογα εξωδικαστικά έξοδα είσπραξης που έχει υποστεί. Οι δαπάνες είσπραξης ανέρχονται το μέγιστο σε: 15% των απλήρωτων ποσών μέχρι €2.500, 10% για τα επόμενα €2.500 και 5% για τα επόμενα €5.000, με ελάχιστο €40. Ο έμπορος μπορεί να απέχει από αυτά τα ποσά και τα ποσοστά που είναι ευνοϊκά για τον καταναλωτή.

Άρθρο 16 - Διαδικασία υποβολής καταγγελιών

 1. Ο έμπορος προβλέπει μια διαδικασία υποβολής καταγγελιών, η οποία έχει λάβει επαρκή δημοσιότητα και αφορά την επεξεργασία μιας καταγγελίας σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία υποβολής καταγγελιών.
 2. Κάποιος καταναλωτής που έχει εντοπίσει ελλείψεις στην εφαρμογή μιας σύμβασης πρέπει να υποβάλει τυχόν καταγγελίες στον έμπορο, με πλήρεις και σαφείς περιγραφές.
 3. Η απάντηση σε καταγγελίες που υποβάλλονται στον έμπορο θα δοθεί εντός προθεσμίας 14 ημερών, η οποία υπολογίζεται από την ημερομηνία παραλαβής. Εάν αναμένεται ότι μια καταγγελία θα απαιτήσει μεγαλύτερο χρόνο επεξεργασίας, τότε ο έμπορος θα απαντήσει εντός 14 ημερών, επιβεβαιώνοντας την παραλαβή και αναφέροντας πότε μπορεί ο καταναλωτής να αναμένει μια πιο λεπτομερή απάντηση.
 4. Μια καταγγελία σχετικά με ένα προϊόν, μια υπηρεσία ή την υπηρεσία του εμπόρου μπορεί επίσης να υποβληθεί μέσω ενός εντύπου καταγγελιών στη σελίδα του καταναλωτή στον ιστότοπο του Thuiswinkel.org, www.thuiswinkel.org

Στη συνέχεια, η καταγγελία αποστέλλεται τόσο στον ενδιαφερόμενο έμπορο όσο και στο Thuiswinkel.org.

 1. Μια καταγγελία που δεν μπορεί να επιλυθεί με κοινή διαβούλευση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή εντός 3 μηνών από την υποβολή της, καθίσταται επισήμως διαφορά που υπόκειται στο καθεστώς επίλυσης διαφορών.

Άρθρο 17 - Διαφορές

 1. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ εμπόρου και καταναλωτή και οι οποίες υπόκεινται στους παρόντες γενικούς όρους και της προϋποθέσεις υπόκεινται μόνο στο ολλανδικό δίκαιο.
 2. Οι διαφορές μεταξύ καταναλωτή και εμπόρου σχετικά με τη σύναψη ή την άσκηση συμβάσεων που αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες που πρέπει να παρέχονται από τον εν λόγω έμπορο μπορούν να τεθούν ενώπιον της επιτροπής διαφορών του Thuiswinkel, Τ.Θ. 90600, 2509 LP στη Χάγη (www.sgc.nl), είτε από τον καταναλωτή είτε από τον έμπορο, με τη δέουσα τήρηση των κατωτέρω διατάξεων.
 3. Η Επιτροπή Διαφορών θα ασχοληθεί με μια διαφορά μόνο εάν ο καταναλωτής είχε υποβάλει πρώτα την καταγγελία του, χωρίς καθυστέρηση, στον έμπορο.
 4. Η διαφορά θα πρέπει να υποβληθεί στην Επιτροπή Διαφορών, γραπτώς, το αργότερο τρεις μήνες αφού προκύψει η διαφορά.
 5. Εάν ένας καταναλωτής επιθυμεί να υποβάλει μια διαφορά ενώπιον της Επιτροπής Διαφορών, ο έμπορος δεσμεύεται από την επιλογή αυτή. Εάν αποτελεί επιθυμία του εμπόρου, ο καταναλωτής θα αναφέρει, σε απάντηση γραπτού αιτήματος του εμπόρου, εάν έχει συνάψει σύμβαση ή προτιμά την επίλυση της διαφοράς από το αρμόδιο δικαστήριο. Εάν ο καταναλωτής δεν δηλώσει την επιλογή του στον έμπορο εντός πέντε εβδομάδων, τότε ο έμπορος έχει το δικαίωμα να υποβάλει τη διαφορά ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου.
 6. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Διαφορών υπόκεινται στους όρους που ορίζονται στους κανονισμούς της Επιτροπής Διαφορών. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Διαφορών λαμβάνουν τη μορφή δεσμευτικών συμβουλών.
 7. Η Επιτροπή Διαφορών δεν θα ασχοληθεί με διαφορά – ή θα τερματίσει την παρέμβασή της – εάν ο έμπορος έχει λάβει αναστολή πληρωμών, έχει πτωχεύσει ή έχει πράγματι τερματίσει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες πριν η επιτροπή ασχοληθεί με τη διαφορά κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης και εκδώσει τελική απόφαση.
 8. Εάν, παράλληλα με την Επιτροπή Διαφορών του Thuiswinkel, υπάρχει άλλη αρμόδια αναγνωρισμένη επιτροπή διαφορών ή κάποια επιτροπή διαφορών που συνδέεται με το Ίδρυμα Καταναλωτικών Υποθέσεων (SGC) ή το Ινστιτούτο Παραπόνων Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Kifid), η Επιτροπή Διαφορών του Thuiswinkel έχει κατά προτίμηση δικαιοδοσία για διαφορές που σχετίζονται κυρίως με τη μέθοδο πώλησης ή την παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως. Για όλες τις άλλες διαφορές, αυτή θα είναι η άλλη επιτροπή διαφορών που θα αναγνωρίζεται από το SGC ή θα συνδέεται με το Kifid.

Άρθρο 18 - Εγγύηση κλάδου

 1. Το Thuiswinkel.org εγγυάται την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των μελών του σε σχέση με δεσμευτικές συμβουλές που τους επιβάλλονται από την Επιτροπή Διαφορών του Thuiswinkel, εκτός εάν το μέλος αποφασίσει να ζητήσει επικύρωση ενώπιον δικαστηρίου για τις δεσμευτικές συμβουλές, εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της εν λόγω συμβουλής. Σε περίπτωση δικαστικής επικύρωσης, η αναστολή της εγγύησης θα λήξει και η εγγύηση θα τεθεί εκ νέου σε ισχύ μόλις η δικαστική απόφαση καταστεί οριστική και αμετάκλητη, σύμφωνα με την οποία το δικαστήριο έχει δηλώσει ότι οι δεσμευτικές συμβουλές έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Μέχρι το μέγιστο ποσό των €10.000 ανά δεσμευτική συμβουλή, το Thuiswinkel.org θα καταβάλει το ποσό αυτό στον καταναλωτή. Σε περίπτωση ποσών άνω των €10.000 ανά δεσμευτική συμβουλή, θα καταβληθεί το ποσό των €10.000. Στο βαθμό που το ποσό είναι υψηλότερο από €10.000, το Thuiswinkel.org έχει την υποχρέωση να καταβάλει εύλογες προσπάθειες ώστε το μέλος να εκπληρώσει τις δεσμευτικές συμβουλές.
 2. Η εφαρμογή αυτής της εγγύησης απαιτεί από τον καταναλωτή να υποβάλει γραπτή προσφυγή στο Thuiswinkel.org και να μεταφέρει την αξίωσή του προς στον έμπορο στο Thuiswinkel.org. Στο βαθμό που η αξίωση προς τον έμπορο υπερβαίνει το ποσό των €10.000, ο καταναλωτής θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει την αξίωσή του προς στον έμπορο για ποσό άνω των €10.000 στο Thuiswinkel.org, όπου μετά αυτή η οργάνωση θα επιδιώξει την πληρωμή της αξίωσης στο δικαστήριο με δικό της τίτλο και έξοδα. 

Άρθρο 19 - Πρόσθετες ή διαφορετικές ρήτρες

Πρόσθετες ρήτρες ή ρήτρες που διαφέρουν από τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις, ενδέχεται να μην είναι επιζήμιες για τον καταναλωτή και θα πρέπει να καταγράφονται γραπτώς ή κατά τρόπο ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να τις αποθηκεύουν με εύκολα προσβάσιμο τρόπο σε σταθερό μέσο.

Άρθρο 20 - Τροποποίηση των γενικών όρων και προϋποθέσεων του Thuiswinkel.org

 1. Το Thuiswinkel.org θα τροποποιήσει αυτούς τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις μόνο κατόπιν διαβούλευσης με την Ένωση Καταναλωτών.
 2. Οι τροποποιήσεις των παρόντων όρων και προϋποθέσεων θα τεθούν σε ισχύ μόνο μετά τη δημοσίευσή τους με τον κατάλληλο τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι, όταν οι τροποποιήσεις ισχύουν κατά τη διάρκεια ισχύος μιας προσφοράς, θα υπερισχύει η ρήτρα που είναι η πλέον ευνοϊκή για τον καταναλωτή.

 

Thuiswinkel.org

Τ.Θ. 7001, 6710 CB EDE, Ολλανδία.

 

Τα δικαιώματα μπορούν να προκύψουν μόνο βάσει της ολλανδικής έκδοσης των παρόντων γενικών όρων και προϋποθέσεων.

 

 

 

 

 

Παράρτημα Ι: Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης

 

Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης

 

(αυτό το έντυπο πρέπει να συμπληρωθεί και να επιστραφεί μόνο εάν θέλετε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

 

- Προς:   Vida XL B.V.

  Mary Kingsleystraat 1

  5928 SK Venlo, Limburg

  The Netherlands

  webservice@vidaxl.gr

 

- Σας ενημερώνω/-ουμε* ότι, αναφορικά με τη σύμβασή μας σε σχέση με

Η πώληση των ακόλουθων προϊόντων: [περιγραφή του προϊόντος}*

Η παράδοση του ακόλουθου ψηφιακού περιεχομένου: [περιγραφή του ψηφιακού περιεχομένου]*

Η παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας: [περιγραφή της υπηρεσίας]*

 

Ασκώ/-ούμε* το δικαίωμα υπαναχώρησης.

 

- Παραγγελία στις*/παραλαβή στις* [ημερομηνία παραγγελίας υπηρεσιών ή παραλαβής αγαθών]

- [Όνομα καταναλωτή/-ών]

- [Διεύθυνση καταναλωτή/-ών]

- [Υπογραφή καταναλωτή/-ών] (μόνο εάν υποβάλλεται σε έντυπη μορφή)

 

*Διαγράψτε ή δώστε συμπληρωματικές πληροφορίες, ανάλογα με την περίπτωση.

 

 

Όροι και Προϋποθέσεις για Επιχειρηματικούς Πελάτες

Τελευταία ενημέρωση: 2023-12-08

Περιεχόμενο:

Άρθρο 1 - Ορισμοί

Άρθρο 2 - Ταυτότητα επιχειρηματία

Άρθρο 3 - Εφαρμογή

Άρθρο 4 - Η προσφορά

Άρθρο 5 - Η σύμβαση

Άρθρο 6 - Τιμολόγηση

Άρθρο 7 - Εκτέλεση της σύμβασης και πρόσθετη εγγύηση

Άρθρο 8 - Παράδοση και εκτέλεση

Άρθρο 9 - Εκτεταμένες συναλλαγές: διάρκεια, καταγγελία και παράταση

Άρθρο 10 - Πληρωμή

Άρθρο 11 - Διατήρηση του τίτλου

Άρθρο 12 - Ευθύνη

Άρθρο 13 - Διαδικασία Καταγγελιών

Άρθρο 14 - Διαφορές

Άρθρο 1 - Ορισμοί

Σε όλους αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, θα χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθοι όροι και ορισμοί:

1. Ημέρα: ημερολογιακή ημέρα,

2. Ψηφιακό περιεχόμενο: δεδομένα που παράγονται ή παραδίδονται σε ψηφιακή μορφή,

3. Μακροπρόθεσμη σύμβαση: μια σύμβαση που προβλέπει την τακτική παράδοση αντικειμένων, υπηρεσιών ή/και ψηφιακού περιεχομένου κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου,

4. Σταθερό μέσο: οποιοδήποτε εργαλείο - συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - που επιτρέπει στον πελάτη ή τον επιχειρηματία να αποθηκεύει πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά σε αυτόν με τρόπο που επιτρέπει μελλοντικές διαβουλεύσεις ή χρήση κατά τη διάρκεια μιας περιόδου που προσαρμόζεται στον στόχο για τον οποίο προορίζονται οι πληροφορίες και επιτρέπει την αμετάβλητη αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών,

5. Πελάτης: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί ως επαγγελματίας ή/και για μια εταιρεία,

6. Επιχειρηματίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προσφέρει προϊόντα, (πρόσβαση σε) ψηφιακό περιεχόμενο ή/και υπηρεσίες σε πελάτες από απόσταση,

7. Σύμβαση εξ αποστάσεως: σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του επιχειρηματία και του πελάτη στο πλαίσιο ενός οργανωμένου συστήματος πωλήσεων προϊόντων εξ αποστάσεως, ψηφιακού περιεχομένου ή/και υπηρεσιών βάσει του οποίου, έως την υπογραφή της σύμβασης, αποκλειστική ή μερική γίνεται χρήση μίας ή περισσοτέρων τεχνικών επικοινωνίας εξ αποστάσεως,

8. Γραπτή: σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, η «γραπτή» περιλαμβάνει την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φαξ εάν η ταυτότητα του αποστολέα και η ακεραιότητα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι καθορισμένες σε ικανοποιητικό βαθμό,

9. Τεχνική επικοινωνίας εξ αποστάσεως: ένας πόρος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύναψη σύμβασης χωρίς ο πελάτης και ο επιχειρηματίας να πρέπει να βρίσκονται ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο,

10. Ιστότοπος: το ηλεκτρονικό κατάστημα του επιχειρηματία στο οποίο προσφέρονται αγαθά και υπηρεσίες που μπορούν να αγοραστούν από τους πελάτες,

11. Πλατφόρμα : το εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρηματίες μπορούν να προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες που μπορούν να αγοραστούν από τους πελάτες,

Άρθρο 2 - Ταυτότητα επιχειρηματία

Η ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης vidaXL International B.V., που βρίσκεται στη διεύθυνση Mary Kingsleystraat 1, 5928 SK Venlo, Ολλανδία. Λειτουργεί στην Ολλανδία με ΑΦΜ: NL850643545B01, ασκεί εμπορία υπό τον αριθμό Εμπορικού Επιμελητηρίου 52876861.

Άρθρο 3 - Εφαρμογή

1. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για κάθε προσφορά του επιχειρηματία και κάθε εξ αποστάσεως σύμβαση μεταξύ του επιχειρηματία και του πελάτη.

2. Εάν ο πελάτης περιλαμβάνει προβλέψεις ή προϋποθέσεις που αποκλίνουν από ή δεν εμφανίζονται στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις στην εκχώρησή τους, τότε οι διατάξεις ή οι προϋποθέσεις θα ισχύουν μόνο για τον επιχειρηματία στην περίπτωση που γίνονται ρητώς αποδεκτές σε γραπτή μορφή.

3. Το κείμενο αυτών των όρων και προϋποθέσεων θα είναι διαθέσιμο στον πελάτη πριν από την υπογραφή του συμβολαίου εξ αποστάσεως. Εάν αυτό δεν είναι εύλογα δυνατό, ο επιχειρηματίας θα δηλώσει, πριν από τη σύναψη της εξ αποστάσεως σύμβασης, τον τρόπο με τον οποίο οι όροι και οι προϋποθέσεις μπορούν να διατεθούν στον επιχειρηματία και ότι μπορούν να σταλούν το συντομότερο δυνατόν, δωρεάν, κατόπιν αιτήματος του πελάτη.

4. Εάν η σύμβαση εξ αποστάσεως συνάπτεται ηλεκτρονικά, ενδέχεται, σε αντίθεση με την προηγούμενη παράγραφο και πριν από την υπογραφή της εξ αποστάσεως σύμβασης, το κείμενο αυτών των όρων και προϋποθέσεων να μπορεί να διατίθεται στον πελάτη με ηλεκτρονικά μέσα κατά τέτοιον τρόπο ώστε μπορεί να αποθηκευτεί από τον πελάτη με απλό τρόπο σε έναν ανθεκτικό φορέα δεδομένων. Εάν αυτό δεν είναι εύλογα δυνατό, τότε, πριν από τη σύναψη της εξ αποστάσεως σύμβασης, θα δηλώνεται πού μπορούν να διατεθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις με ηλεκτρονικά μέσα και ότι θα αποσταλούν ηλεκτρονικά ή με άλλο τρόπο, δωρεάν, κατόπιν αιτήματος του πελάτη.

5. Εάν και εφόσον μία από τις διατάξεις αυτών των γενικών όρων και προϋποθέσεων είναι άκυρη ή ακυρώσιμη, η σχετική διάταξη πρέπει να διαβάζεται με τον τρόπο της νόμιμα επιτρεπόμενης διάταξης που πλησιάζει περισσότερο τις προθέσεις των μερών, όπως φαίνεται από τη μηδενική διάταξη, ενώ οι υπόλοιπες προβλέψεις παραμένουν πλήρως σε ισχύ.

6. Εάν, εκτός από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, ισχύουν συγκεκριμένοι όροι μιας εξωτερικής πλατφόρμας στην οποία προσφέρονται προϊόντα και υπηρεσίες από τον επιχειρηματία, ο πελάτης μπορεί, σε περίπτωση αντιφατικών συνθηκών, να επικαλεστεί πάντα την ισχύουσα προϋπόθεση που είναι περισσότερο ευνοϊκή για εκείνον, αλλά μόνο εάν οι Όροι & Προϋποθέσεις είναι απαρέγκλιτοι.

7. Οι Εταιρικοί Πελάτες δεν θα έχουν πρόσβαση στις Δημοπρασίες σε περιοχές όπου προσφέρονται οι υπηρεσίες αυτές.

Άρθρο 4 - Η προσφορά

1. Εάν μια προσφορά υπόκειται σε περιορισμένη διάρκεια ή υπόκειται σε όρους, αυτό θα αναφέρεται ρητά στην προσφορά.

2. Η προσφορά θα περιλαμβάνει μια πλήρη και λεπτομερή περιγραφή των προσφερόμενων προϊόντων, του ψηφιακού περιεχομένου ή/και των υπηρεσιών.

3. Το περιεχόμενο του ιστοτόπου καθώς και η προσφορά του συντάχθηκαν με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή. Ωστόσο, ο επιχειρηματίας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι όλες οι πληροφορίες στον ιστότοπο είναι πάντα ορθές και πλήρεις. Εξαιτίας αυτού, όλες οι τιμές, η προσφορά και άλλες πληροφορίες στον ιστότοπο και σε άλλο υλικό από τον επιχειρηματία υπόκεινται σε προφανή σφάλματα προγραμματισμού και πληκτρολόγησης.

Άρθρο 5 - Η σύμβαση

1. Η σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ τη στιγμή που ο πελάτης αποδέχεται την προσφορά και συμμορφώνεται με τους αντίστοιχους όρους.

2. Εάν ο πελάτης έχει αποδεχτεί την προσφορά με ηλεκτρονικά μέσα, ο επιχειρηματίας θα επιβεβαιώσει αμέσως με ηλεκτρονικά μέσα την απόδειξη αποδοχής της προσφοράς. Εάν η απόδειξη αποδοχής της προσφοράς δεν έχει επιβεβαιωθεί από τον επιχειρηματία, ο πελάτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση.

3. Αφού ο πελάτης αποδεχτεί την προσφορά, ο επιχειρηματίας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την προσφορά εντός 3 εργάσιμων ημερών από την αποδοχή. Ο επιχειρηματίας θα ειδοποιήσει αμέσως τον πελάτη για τέτοιες ακυρώσεις.

4. Εάν η σύμβαση συνάπτεται ηλεκτρονικά, ο επιχειρηματίας θα λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει την ηλεκτρονική μεταφορά δεδομένων και θα εξασφαλίσει ένα ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον. Εάν ο πελάτης μπορεί να πληρώσει ηλεκτρονικά, ο επιχειρηματίας θα τηρήσει τα εφαρμοστέα μέτρα ασφαλείας για τον σκοπό αυτόν.

5. Εάν, μετά την αποδοχή της σύμβασης, αποδεικνύεται ότι ο πελάτης έχει παράσχει εσφαλμένες λεπτομέρειες, ο επιχειρηματίας έχει το δικαίωμα να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του μόνο αφού λάβει τα σωστά στοιχεία.

6. Ο επιχειρηματίας μπορεί, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις, να διερευνήσει εάν ο πελάτης μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής του, καθώς και να διερευνήσει όλα τα γεγονότα και τους παράγοντες που είναι σημαντικοί για την υπεύθυνη σύναψη της εξ αποστάσεως σύμβασης. Εάν, βάσει αυτής της έρευνας, ο επιχειρηματίας έχει βάσιμους λόγους να μη συνάψει τη σύμβαση, δικαιούται να αρνηθεί μια παραγγελία ή αίτηση, αναφέροντας τους λόγους ή να επισυνάψει ειδικούς όρους στην εφαρμογή. Εάν ο επιχειρηματίας, βάσει της έρευνας, απορρίψει το αίτημα ή επισυνάπτει ειδικούς όρους σε αυτόν, ο πελάτης θα ενημερωθεί για αυτό το αργότερο 3 ημέρες μετά τη σύναψη της σύμβασης.

Άρθρο 6 - Τιμολόγηση

1. Όλες οι τιμές που αναφέρονται στον ιστότοπο και σε άλλο υλικό από τον επιχειρηματία, περιλαμβάνουν ΦΠΑ (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) και εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά στον ιστότοπο, περιλαμβάνονται και άλλες ισχύουσες χρεώσεις.

2. Σε αντίθεση με την προηγούμενη παράγραφο, ο επιχειρηματίας μπορεί να προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες, των οποίων οι τιμές συνδέονται με διακυμάνσεις στην χρηματοπιστωτική αγορά στην οποία ο επιχειρηματίας δεν έχει καμία επιρροή, σε μεταβλητές τιμές. Αυτή η σύνδεση με τις διακυμάνσεις και το γεγονός ότι οι αναφερόμενες τιμές είναι στοχευμένες τιμές, θα αναφέρεται στην προσφορά.

3. Ο επιχειρηματίας μπορεί να αλλάξει τις τιμές 2 εβδομάδες μετά τη σύναψη της σύμβασης. Οι πελάτες που δεν συμφωνούν με την αλλαγή έχουν την εξουσία να καταγγείλουν τη σύμβαση χωρίς να χρεωθούν γι' αυτό από τον επιχειρηματία.

4. Πρόσθετες χρεώσεις, όπως έξοδα παράδοσης και τέλη πληρωμής, θα αναφέρονται στον ιστότοπο και θα εμφανίζονται τουλάχιστον κατά τη διαδικασία παραγγελίας.

Άρθρο 7 - Εκτέλεση της σύμβασης και πρόσθετη εγγύηση

1. Ο επιχειρηματίας εγγυάται ότι τα παραδοθέντα προϊόντα και υπηρεσίες συμμορφώνονται με τη σύμβαση, με την προϋπόθεση ότι οι μικρές αποκλίσεις που γίνονται αποδεκτές στον τομέα σχετικά με συγκεκριμένα μεγέθη, βάρη, ποσότητες, αποχρωματισμούς και μικρές κοινές αποκλίσεις χρώματος κλπ., δεν υπολογίζονται ως ελαττώματα από πλευράς του επιχειρηματία.

2. Ο πελάτης πρέπει να εξετάσει τα προϊόντα που παραδόθηκαν κατά τη στιγμή της παράδοσης και ο πελάτης πρέπει να ελέγξει εάν τα παραδοθέντα αγαθά πληρούν τους όρους της σύμβασης. Αυτό περιλαμβάνει:

- εάν έχουν παραδοθεί τα σωστά προϊόντα,

- εάν τα παραδοθέντα αγαθά αντιστοιχούν σε ποσότητα και πλήθος με αυτά που έχουν συμφωνηθεί,

- κατά πόσον τα παραδοθέντα αγαθά πληρούν τις απαιτήσεις που μπορούν να καθοριστούν για κανονική χρήση ή/και για εμπορικούς σκοπούς.

Σε περίπτωση ορατών ελαττωμάτων ή ελλείψεων, ο πελάτης πρέπει να τις αναφέρει στον επιχειρηματία εντός 14 ημερών μετά την παράδοση. Σε περίπτωση που εντοπιστούν μη ορατά ελαττώματα ή ελλείψεις, ο πελάτης πρέπει να τα αναφέρει στον επιχειρηματία εντός 14 ημερών το αργότερο αφού θα μπορούσε εύλογα να τα ανακαλύψει. Εάν ο πελάτης δεν πράξει κάτι τέτοιο, δεν δικαιούται πλέον καμία μορφή επισκευής, αντικατάστασης, αποζημίωσης ή/και επιστροφής χρημάτων για αυτά τα ελαττώματα.

3. Εάν ο επιχειρηματίας κρίνει ότι μια καταγγελία είναι δικαιολογημένη, τα σχετικά προϊόντα θα επισκευαστούν, θα αντικατασταθούν ή θα επιστραφεί η αξία τους (εν μέρει) μετά από διάλογο με τον πελάτη. Ο επιχειρηματίας μπορεί έτσι να ανακατευθύνει τον πελάτη σε κατασκευαστή ή προμηθευτή.

Άρθρο 8 - Παράδοση και εκτέλεση

1. Σύμφωνα με αυτό που αναφέρεται σχετικά στο άρθρο 3 των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, ο επιχειρηματίας θα εκτελεί αποδεκτές παραγγελίες με κατάλληλη ταχύτητα.

2. Ο επιχειρηματίας δικαιούται να προσλάβει τρίτα μέρη, εάν απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων βάσει της σύμβασης.

3. Οι καθορισμένοι χρόνοι παράδοσης πρέπει να ερμηνεύονται ως υποχρέωση εύλογης προσπάθειας και θεωρείται ότι έχουν προσεγγιστεί. Ο επιχειρηματίας είναι ελεύθερος να επιλέξει τη μεταφορική εταιρεία. Εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή εσκεμμένης αμέλειας εκ μέρους του πωλητή, η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης δεν δίνει ποτέ στον πελάτη δικαίωμα οποιασδήποτε μορφής αποζημίωσης.

4. Ο επιχειρηματίας διατηρεί το δικαίωμα να παραδώσει προϊόντα που πωλούνται σε μέρη.

5. Ο κίνδυνος ζημιάς ή/και απώλειας προϊόντων βαρύνει τον επιχειρηματία μέχρι τη στιγμή της παράδοσης στον πελάτη, εκτός εάν ρητά συμφωνηθεί διαφορετικά. Εάν ο πελάτης συμφωνήσει να παραλάβει τα προϊόντα, ο κίνδυνος μεταφέρεται κατά την παράδοση των προϊόντων.

6. Εάν ο πελάτης ή τρίτος που έχει οριστεί από αυτόν, δεν είναι παρών στη διεύθυνση παράδοσης κατά τη συμφωνηθείσα ώρα παραλαβής των προϊόντων, ο επιχειρηματίας έχει το δικαίωμα να πάρει πίσω τα προϊόντα. Σε συνεννόηση με τον πελάτη, ο επιχειρηματίας μπορεί, με επιπλέον κόστος, να προσφέρει τα προϊόντα στον πελάτη σε διαφορετική ώρα ή/και ημέρα. Εάν η παράδοση αποδειχθεί αδύνατη, η υποχρέωση πληρωμής δεν θα ακυρωθεί και τυχόν επιπλέον έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων επιστροφής, θα χρεωθούν στον πελάτη. 

Άρθρο 9 - Εκτεταμένες συναλλαγές: διάρκεια, καταγγελία και παράταση

Καταγγελία:

1. Ο πελάτης μπορεί πάντα να καταγγείλει μια σύμβαση που συνάπτεται για αόριστο χρονικό διάστημα και είναι για την τακτική παράδοση προϊόντων, ψηφιακού περιεχομένου ή υπηρεσιών σύμφωνα με τους κανόνες καταγγελίας που έχουν συμφωνηθεί και προθεσμία προειδοποίησης το πολύ δύο μηνών.

2. Ο πελάτης μπορεί πάντα να καταγγείλει μια σύμβαση που έχει συναφθεί για μια ορισμένη περίοδο και είναι για την τακτική παράδοση προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας), ψηφιακού περιεχομένου ή υπηρεσιών στο τέλος της καθορισμένης περιόδου με την τήρηση των κανονισμών καταγγελίας που έχουν συμφωνηθεί για αυτόν τον σκοπό και προθεσμία προειδοποίησης το πολύ δύο μηνών.

3. Ο πελάτης μπορεί να καταγγείλει γραπτώς τις συμβάσεις που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους.

Παράταση:

4. Μια σύμβαση που συνάπτεται για καθορισμένη περίοδο και είναι για την τακτική παράδοση προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας), ψηφιακού περιεχομένου ή υπηρεσιών θα παραταθεί αυτόματα για την ίδια καθορισμένη περίοδο.

5. Οι προαναφερόμενες προθεσμίες προειδοποίησης ισχύουν επίσης για καταγγελίες από τον επιχειρηματία. 

Άρθρο 10 - Πληρωμή

1. Ο πελάτης έχει το καθήκον να πληρώσει τον επιχειρηματία κατά τη διαδικασία παραγγελίας και στον ιστότοπο που αναφέρεται στους τρόπους πληρωμής. Ο επιχειρηματίας είναι ελεύθερος να προσφέρει διάφορες μεθόδους πληρωμής που μπορούν να αλλάζουν περιστασιακά. Στον βαθμό που δεν ορίζεται διαφορετικά, ο πελάτης υποχρεούται να πληρώσει εντός 14 ημερών από την παράδοση.

2. Εάν ο πελάτης δεν εκπληρώσει την/τις υποχρέωση(-εις) πληρωμής του εγκαίρως, φέρει την ευθύνη υπό τον νόμο, χωρίς να απαιτείται ειδοποίηση αθέτησης. Ο επιχειρηματίας δικαιούται να αυξήσει το πληρωτέο ποσό με νόμιμο επιτόκιο και ο επιχειρηματίας δικαιούται να χρεώσει τον πελάτη με τα εξωδικαστικά έξοδα είσπραξης που επιβαρύνθηκε.

Άρθρο 11 - Διατήρηση του τίτλου

1. Τα παραδοθέντα αγαθά παραμένουν ιδιοκτησία του επιχειρηματία έως ότου ο πελάτης πληρώσει το πληρωτέο ποσό στο σύνολό του.

Άρθρο 12 - Ευθύνη

1. Με την επιφύλαξη πρόθεσης ή βαρείας αμέλειας, η συνολική ευθύνη του επιχειρηματία έναντι του πελάτη λόγω της καταλογιζόμενης αποτυχίας στην εκτέλεση της σύμβασης περιορίζεται σε αποζημίωση στο ανώτατο όριο του ποσού που ορίζεται για τη συγκεκριμένη σύμβαση (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Σε περίπτωση μακροπρόθεσμης σύμβασης, η εν λόγω ευθύνη περιορίζεται στην επιστροφή του ποσού που οφείλει ο πελάτης στον επιχειρηματία τους 3 μήνες πριν από το συμβάν που προκάλεσε τη ζημία.

2. Ο επιχειρηματίας δεν φέρει ευθύνη έναντι του πελάτη για έμμεση ζημία, που περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, επακόλουθη ζημία, απώλεια κέρδους, απολεσθείσεις οικονομίες, απώλεια δεδομένων ή ζημία λόγω διακοπής των εργασιών της επιχείρησης.

3. Ο πελάτης αποζημιώνει τον επιχειρηματία έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων έναντι τρίτων, εκτός από την περίπτωση πρόθεσης ή εσκεμμένης αμέλειας εκ μέρους του επιχειρηματία ή ενός νόμιμου διευθυντή του επιχειρηματία.

4. Οι προηγούμενες παράγραφοι δεν ισχύουν για ζημίες που υπέστη ο πελάτης που προκλήθηκαν από την μεταπώληση ελαττωματικών προϊόντων που αγοράστηκαν από τον επιχειρηματία, σε περίπτωση που οι πελάτες του πελάτη επιδιώκουν να προσφύγουν σε ένδικα μέσα εναντίον του.

5. Εκτός εάν η εκτέλεση της σύμβασης είναι μόνιμα αδύνατη, η ευθύνη ενός επιχειρηματία που οφείλεται σε αδυναμία εκπλήρωσης υποχρέωσης από τη σύμβαση προκύπτει μόνον εάν ο πελάτης ενημερώσει αμέσως τον επιχειρηματία, γραπτώς, με εύλογη προθεσμία για την επανόρθωση της αδυναμίας και ο επιχειρηματίας εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση αθέτησης ολοκλήρωσης της υποχρέωσής του μετά από αυτόν τον όρο. Η ειδοποίηση αθέτησης πρέπει να περιέχει όσο το δυνατόν πληρέστερη και λεπτομερέστερη περιγραφή του ελαττώματος, έτσι ώστε ο επιχειρηματίας να έχει την ευκαιρία να ανταποκριθεί επαρκώς.

6. Προϋπόθεση για οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης είναι ότι ο πελάτης αναφέρει πάντα γραπτώς τη ζημία στον επιχειρηματία το συντομότερο δυνατό, αλλά όχι αργότερα από 14 ημέρες μετά την εμφάνισή της. Ζημία που δεν έχει γνωστοποιηθεί στον επιχειρηματία εντός αυτής της περιόδου δεν είναι επιλέξιμη για αποζημίωση, εκτός εάν ο πελάτης μπορεί να αποδείξει ότι δεν μπορούσε να αναφέρει τη ζημία νωρίτερα.

7. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, ο επιχειρηματίας δεν υποχρεούται να αποζημιώσει οποιαδήποτε ζημία στον πελάτη.

Άρθρο 13 - Διαδικασία καταγγελιών

1. Ο επιχειρηματίας διαθέτει επαρκώς δημοσιευμένη διαδικασία καταγγελιών και θα χειριστεί την καταγγελία σύμφωνα με αυτήν τη διαδικασία καταγγελιών.

2. Τα παράπονα σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης πρέπει να υποβάλλονται στον επιχειρηματία, να περιγράφονται πλήρως και σαφώς, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος αφού ο πελάτης διαπιστώσει τα ελαττώματα.

3. Τα παράπονα που υποβάλλονται στον επιχειρηματία θα απαντηθούν εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Εάν ένα παράπονο απαιτεί προβλεπόμενο μεγαλύτερο χρόνο επεξεργασίας, ο επιχειρηματίας θα απαντήσει εντός 14 ημερών με επιβεβαίωση παραλαβής και ένδειξη για το πότε ο πελάτης μπορεί να αναμένει μια πιο εκτενή απάντηση. 

Άρθρο 14 - Διαφορές

1. Οι συμβάσεις μεταξύ του επιχειρηματία και του πελάτη στις οποίες ισχύουν αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπονται αποκλειστικά από το ολλανδικό δίκαιο.

2. Τυχόν διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν από τη σύμβαση και δεν μπορούν να επιλυθούν φιλικά, μπορούν να υποβληθούν αποκλειστικά στο δικαστήριο του Oost-Brabant, της περιοχής Χερτογκενμπός. Αυτό υπόκειται στον βαθμό που οι υποχρεωτικοί κανόνες δικαιοδοσίας περιορίζουν αυτήν την επιλογή. Ο επιχειρηματίας και ο πελάτης μπορούν να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω δεσμευτικών συμβουλών ή διαιτησίας.

 

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας vidaXL

Έκδοση: 2020-06-01

Πίνακας Περιεχομένων

Άρθρο 1 – Ορισμοί 

Άρθρο 2 – Εφαρμοσιμότητα 

Άρθρο 3 – Λογαριασμός Πελάτη 

Άρθρο 4 – Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης του Ιστότοπου 

Άρθρο 5 – Παραγγελίες 

Άρθρο 6 – Δημοπρασίες 

Άρθρο 7 – Αξιολογήσεις 

Άρθρο 8 – Τερματισμός λογαριασμού και λειτουργικότητα ιστότοπου 

Άρθρο 9 – Απόρρητο και προσωπικά δεδομένα 

Άρθρο 10 – Πνευματική ιδιοκτησία και δεδομένα τρίτων 

Άρθρο 11 – Ευθύνη 

Άρθρο 12 – Διάφορα 

Άρθρο 1 – Ορισμοί

 • Λογαριασμός: Ο λογαριασμός που πρέπει να δημιουργήσει ο Χρήστης ώστε να μπορεί να πραγματοποιεί παραγγελίες, να συμμετέχει σε Δημοπρασίες και να προβαίνει σε Αξιολογήσεις.
 • Τρίτος/οι Πωλητής/ές: Τρίτος που προσφέρει προϊόντα σε Χρήστες μέσω του Ιστότοπου.
 • Χρήστης: Κάθε επισκέπτης του Ιστότοπου.
 • Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης: Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης των ιστότοπων της vidaXL.
 • Αξιολόγηση: Μια αξιολόγηση που μπορεί να δημιουργηθεί από τον Χρήστη για την vidaXL, τον Ιστότοπο ή/και Τρίτο/ους Πωλητή/ές.
 • Δημοπρασίες: Οι Δημοπρασίες που πραγματοποιούνται από την vidaXL στον Ιστότοπο.
 • vidaXL: vidaXL Marketplace International B.V. που εδρεύει στο Venray (5928 SK) Venlo στο Mary Kingsleystraat 1.
 • Ιστότοπος: ο ιστότοπος που λειτουργεί υπό το URL vidaxl.nl και κάθε άλλος ιστότοπος, URL ή εφαρμογή αφιερωμένα στην vidaXL.

Άρθρο 2 – Εφαρμοσιμότητα

 1. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης ισχύουν για κάθε χρήση του Ιστότοπου, περιλαμβανομένης και της χρήσης του Λογαριασμού.
 2. Η vidaXL διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης από καιρό εις καιρό. Οι τροποποιημένοι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης θα ισχύουν μόλις έχουν δημοσιευθεί στον Ιστότοπο. Για αυτό το λόγο, σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τακτικά τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

Άρθρο 3 – Λογαριασμός Πελάτη

 1. Για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε παραγγελίες, να συμμετέχετε σε Δημοπρασίες και να προβαίνετε σε αξιολογήσεις, είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό. Ο Χρήστης μπορεί να δημιουργήσει έναν Λογαριασμό παρέχοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες μέσω της διαδικτυακής φόρμας στον Ιστότοπο. Αυτή η φόρμα μπορεί να βρεθεί υπό από την επικεφαλίδα «Νέος Πελάτης;».
 2. Για να δημιουργηθεί ένας Λογαριασμός ο Χρήστης θα πρέπει:
 • να είναι τουλάχιστον 18 ετών τη στιγμή που αιτείται ο Λογαριασμός,
 • να διαθέτει έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email).
 1. Έπειτα από τη δημιουργία του Λογαριασμού, ο Χρήστης θα λάβει ένα email επιβεβαίωσης. Μόλις ενεργοποιηθεί ο Λογαριασμός, ο Χρήστης μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση email του/της και τον κωδικό πρόσβασης που επιλέχθηκε από εκείνον/η.
 2. Μια συγκεκριμένη διεύθυνση email μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά για να δημιουργηθεί ένας Λογαριασμός. Ένας Λογαριασμός είναι αυστηρά προσωπικός, δεν είναι μεταβιβάσιμος και είναι συνδεδεμένος με το Χρήστη με τον οποίο δημιούργησε τον Λογαριασμό.
 3. Ο Χρήστης πρέπει να διασφαλίσει πως οι πληροφορίες που θα παρέχει σχετικά με τον Λογαριασμό καθώς και οι πληροφορίες σε τυχόν περεταίρω επικοινωνία με την vidaXL είναι σωστές, πλήρεις και ενημερωμένες. Οποιαδήποτε τροποποίηση στα προσωπικά δεδομένα μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον Χρήστη αφού συνδεθεί στον Λογαριασμό και επεξεργαστεί τις αλλαγές.
 4. Ο Χρήστης χρειάζεται να διατηρήσει τον κωδικό πρόσβασης εμπιστευτικό και πρέπει να λάβει επαρκή μέτρα ώστε να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένους τρίτους να αποκτήσουν γνώση και να χρησιμοποιήσουν τον κωδικό πρόσβασης ή/και τον Λογαριασμό του/της.
 5. Ο Χρήστης είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την vidaXL αμέσως σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή (υποπτευόμενης) κατάχρησης ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του κωδικού πρόσβασης ή/και του Λογαριασμού από τρίτο. Έως ότου ληφθεί τέτοια ενημέρωση από την vidaXL, ο Χρήστης θα θεωρηθεί υπεύθυνος για τις όποιες ζημιές προκύψουν από την κατάχρηση του κωδικού πρόσβασης ή/και του Λογαριασμού.
 6. Αν η vidaXL διαπιστώσει ή έχει λόγο να υποπτευτεί ότι μη εξουσιοδοτημένοι τρίτοι χρησιμοποιούν ή είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τον Λογαριασμό του Χρήστη, η vidaXL διατηρεί το δικαίωμα άμεσου αποκλεισμού του εν λόγω Λογαριασμού και να ανακτήσει τυχόν ζημιές που μπορεί να υποστεί η vidaXL ως αποτέλεσμα αυτού από τον Χρήστη, χωρίς η vidaXL να καταστεί υπόλογη για τυχόν ζημιές που υπέστη ο Χρήστης.

Άρθρο 4 – Χρήση του Ιστότοπου

 1. Ο Χρήστης εγγυάται πως οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται από εκείνον/η είναι σωστά, πλήρη και αξιόπιστα. Η vidaXL διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει την ορθότητα των παρεχόμενων πληροφοριών και στοιχείων και να αφαιρέσει πληροφορίες ή στοιχεία του Χρήστη, αν αποδειχθεί πως είναι λανθασμένα ή αν η ορθότητά τους δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί.
 2. Στον Χρήστη δεν επιτρέπεται να:
 • διαταράσσει την λειτουργία του Ιστότοπου ή να χρησιμοποιεί λογισμικό που θα μπορούσε να διαταράξει την λειτουργία του Ιστότοπου, 
 • εκκινήσει διαδικασίες ή να επιτρέψει να συνεχιστούν, για τις οποίες μπορεί ευλόγως να υποπτευθεί ότι περιορίζουν άλλους χρήστες του διαδικτύου ή να επηρεάσουν αρνητικά την χρήση του Ιστότοπου,
 • παριστάνει κάποιον άλλο Χρήστη.
 1. Δεν επιτρέπεται στον Χρήστη να αναπαράγει ή να καταστήσει διαθέσιμο (μέσω deep linking ή αλλιώς) τον Ιστότοπο ή οποιοδήποτε άλλο μέρος αυτού χωρίς να έχει εξασφαλίσει προηγουμένως γραπτή άδεια από την vidaXL.

Άρθρο 5 – Παραγγελίες

 1. Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις της vidaXL και οι Όροι Επιστροφής της vidaXL ισχύουν για όλες τις παραγγελίες από την vidaXL που πραγματοποιούνται μέσω του Ιστότοπου. Ο Χρήστης, όταν δημιουργεί
 2. ένα Λογαριασμό, αποδέχεται αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις και τους Όρους Επιστροφής.Για παραγγελίες από Τρίτους Πωλητές μέσω του Ιστότοπου, μπορεί να ισχύουν οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις και οι όροι επιστροφής του/ων εν λόγω Τρίτου/ων Πωλητή/ών. Αυτοί μπορούν να βρεθούν στην εκάστοτε εταιρική σελίδα του/ων Τρίτου/ων Πωλητή/ών. Εάν ο/οι Τρίτος/οι Πωλητής/ές δεν διαθέτει ξεχωριστούς όρους και προϋποθέσεις ή/και όρους επιστροφής, θα ισχύουν οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ή/και οι Όροι Επιστροφής της vidaXL στη σύμβαση αγοράς μεταξύ του Χρήστη και του/ων Τρίτου/ων Πωλητή/ών.

Άρθρο 6 – Δημοπρασίες

 1. Οι Όροι Δημοπρασίας της vidaXL ισχύουν κατά τη συμμετοχή σε Δημοπρασίες που διεξάγονται από την vidaXL στον Ιστότοπο. Ο Χρήστης αποδέχεται αυτούς τους Όρους Δημοπρασίας όταν δημιουργεί ένα Λογαριασμό ή τουλάχιστον τη στιγμή που ο Χρήστης συμμετέχει σε μια Δημοπρασία για πρώτη φορά.
 2. Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται να επηρεάσει άδικα ή ακατάλληλα την πλειοδοσία με οιονδήποτε τρόπο.

Άρθρο 7 – Αξιολογήσεις

 1. Ύστερα από μια αγορά μέσω του Ιστότοπου, ο Χρήστης μπορεί να παρακινηθεί από ή εκ μέρους της vidaXL να αξιολογήσει τη vidaXL, τον Ιστότοπο ή/και τον/ους Τρίτο/ους Πωλητή/ές αφήνοντας μία αξιολόγηση. Η vidaXL διατηρεί το δικαίωμα – αλλά όχι την υποχρέωση – να αναρτήσει μία Αξιολόγηση στον Ιστότοπο ή να τη δημοσιεύσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, περιλαμβάνοντας το όνομα, τον τόπο κατοικίας και την ημερομηνία της αξιολόγησης όπως αυτά παρέχονται από τον Χρήστη.
 2. Σε περίπτωση που οι Αξιολογήσεις συλλέγονται από τρίτους για λογαριασμό της vidaXL, οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις ή/και οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του εν λόγω τρίτου ισχύουν στις Αξιολογήσεις.
 3. Η vidaXL διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει μία Αξιολόγηση ή να την αφαιρέσει από τον ιστότοπο εάν ο Τρίτος Πωλητής μπορεί να αποδείξει πως η εν λόγω αξιολόγηση:
 • είναι σε αντίθεση με τη νομοθεσία ή τους κανονισμούς που βρίσκονται σε ισχύ,
 • είναι σε αντίθεση με τη δημόσια τάξη ή ευπρέπεια,
 • είναι αξιολόγηση μόνο του προϊόντος, 
 • δεν αναφέρεται στον εν λόγω Τρίτο Πωλητή, 
 • περιέχει προσωπικές πληροφορίες τρίτων, 
 • περιέχει URL ή οιανδήποτε μορφή διαφήμισης, 
 • είναι δόλια.

Άρθρο 8 – Τερματισμός Λογαριασμού και λειτουργικότητα Ιστότοπου

 1. Η vidaXL διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει Χρήστες ή να τερματίσει τον λογαριασμό τους μονόπλευρα αν υπάρχει λόγος, για παράδειγμα σε περιπτώσεις όπως:
 • μη εξουσιοδοτημένης χρήσης ή κατάχρησης του Ιστότοπου ή/και του Λογαριασμού, 
 • αποτυχίας τήρησης αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης ή των Όρων Δημοπρασιών,
 • αποτυχίας τήρησης συμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του Χρήστη και της vidaXL ή/και του/ων Τρίτου/ων Πωλητή/ών.
 1. Επιπρόσθετα, η vidaXL διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει, να αρνηθεί ή να ανακαλέσει συγκεκριμένες πιθανές χρήσεις ή να αποκλείσει προσωρινά τον Λογαριασμό από το να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις όπως περιγράφονται στο Άρθρο 8.1.
 2. Ανά πάσα στιγμή, η vidaXL διατηρεί το δικαίωμα να παύσει να προσφέρει ή να τροποποιήσει συγκεκριμένες λειτουργίες του Ιστότοπου.

Άρθρο 9 – Απόρρητο και προσωπικά δεδομένα

 1. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον Χρήστη στην vidaXL, όπως το όνομα και η διεύθυνσή του/της, οι τηλεφωνικοί αριθμοί και οι διευθύνσεις email, επεξεργάζονται από τη vidaXL σε αρχεία που αποτελούν ιδιοκτησία της vidaXL. Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν από την vidaXL για να διαχειρίζεται Λογαριασμούς και Δημοπρασίες, να επεξεργάζεται παραγγελίες, αποστολές και τιμολόγηση και ενδεχόμενη μεσολάβηση σε αντιπαραθέσεις μεταξύ Χρηστών και Τρίτου/ων Πωλητή/ών.
 2. Ανά πάσα στιγμή, Ο Χρήστης είναι σε θέση να έχει πρόσβαση, να μεταβάλει ή να εμπλουτίσει τα προσωπικά του στοιχεία συνδεόμενος/η στο λογαριασμό του.
 3. Σαν αρχή της, η vidaXL δεν θα προμηθεύσει με προσωπικά στοιχεία τρίτους, εκτός εάν αυτό απαιτείται για να εκτελεστεί μια σύμβαση με τον Χρήστη. Η vidaXL, για παράδειγμα, θα προμηθεύσει με το όνομα και τη διεύθυνση, τη διεύθυνση email και τον αριθμό τηλεφώνου σε Τρίτο/ους Πωλητή/ές, εφόσον αυτό απαιτείται για να εκτελεστεί μια σύμβαση αγοράς μεταξύ του Χρήστη και του/ων Τρίτου/ων Πωλητή/ών. Η διαχείριση της επικοινωνίας μεταξύ του Χρήστη και του/ων Τρίτου/ων Πωλητή/ών πραγματοποιείται μέσω μιας εφαρμογής email της vidaXL. Η επικοινωνία αποθηκεύεται στους διακομιστές της vidaXL και μπορεί να προσπελαστεί και να χρησιμοποιηθεί από την vidaXL:
 • για να βοηθήσει τον χρήστη ή/και τον/ους Τρίτο/ους Πωλητή/ές σε περίπτωση αποριών ή/και προβλημάτων, 
 • για να αξιολογήσει εάν ο/οι Τρίτος/οι Πωλητής/ές πληρούν τις απαιτήσεις του/της 
 • και για να αναλύσει βελτιώσεις διαδικασιών.
 1. Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies αξιοποιούνται, για παράδειγμα, για διατήρηση εισηγμένων δεδομένων σύνδεσης. Επιπλέον, cookies τρίτων αξιοποιούνται στον Ιστότοπο.
 2. Ο Χρήστης μπορεί να διαμορφώσει το δικό του/της πρόγραμμα περιήγησης με τέτοιο τρόπο ώστε να μην λαμβάνει cookies κατά την επίσκεψή του/της στον Ιστότοπο. Ενδέχεται όμως σε αυτή την περίπτωση ο Χρήστης να μην μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως όλες τις λειτουργίες του Ιστότοπου ή η πρόσβαση του/της σε μέρη του Ιστότοπου ή/και του Λογαριασμού να είναι περιορισμένη.
 3. Η vidaXL διατηρεί το δικαίωμα να αποθηκεύει δεδομένα σχετικά με την συμπεριφορά του επισκέπτη στον Ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP που χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων) σε περίπτωση που εγείρονται υποψίες πως πραγματοποιείται κατάχρηση ή/και μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Ιστότοπου μέσω του λογαριασμού του Χρήστη.
 4. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η vidaXL χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών και αξιοποιεί cookies στον Ιστότοπο, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την Πολιτική Απορρήτου, όπως αυτή συναντάται στον Ιστότοπο.

Άρθρο 10 – Πνευματική ιδιοκτησία και δεδομένα τρίτων

 1. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των πληροφοριών που παρέχονται στον Ιστότοπο διατηρούνται από τη vidaXL, στο βαθμό που δεν διατηρούνται από τρίτους/κατόχους αδειών που καθιστούν τις πληροφορίες διαθέσιμες.
 2. Ο Χρήστης επιτρέπεται να συμβουλεύεται τις παρεχόμενες πληροφορίες του Ιστότοπου και να δημιουργεί αντίγραφα αυτών για προσωπική χρήση, για παράδειγμα εκτυπώνοντας ή αποθηκεύοντάς τα. Κάθε άλλη χρήση, για παράδειγμα αποθήκευσης ή αναπαραγωγής (μερών) του Ιστότοπου σε διαφορετικό διαδικτυακό ιστότοπο ή η δημιουργία συνδέσεων, υπερσυνδέσμων και υπερσυνδέσμων τύπου deep links (σε μέρη) του Ιστότοπου, απαγορεύεται χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της vidaXL.
 3. Οι πληροφορίες στον Ιστότοπο παρέχονται μερικώς από τρίτους, όπως Τρίτους Πωλητές και άλλους Χρήστες (στην περίπτωση Αξιολογήσεων). Η vidaXL δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οιανδήποτε ζημία προκληθεί από λανθασμένη, ελλιπή ή άδικη πληροφόρηση η οποία παρέχεται από τρίτους στον Ιστότοπο.
 4. Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικές διαδικτυακές σελίδες. Η vidaXL δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τη χρήση ή το περιεχόμενο των ιστοσελίδων στις οποίες εμφανίζεται ένας σύνδεσμος προς τον Ιστότοπο ή που εμφανίζουν έναν σύνδεσμο προς τον Ιστότοπο.

Άρθρο 11 – Ευθύνη

 1. Ο Χρήστης αναγνωρίζει πως σε περίπτωση παραγγελιών από Τρίτο/ους Πωλητή/ές, η σύμβαση αγοράς πραγματοποιείται μεταξύ του Χρήστη και του/ων Τρίτου/ων Πωλητή/ών και πως η vidaXL δεν αποτελεί ούτε θα αποτελέσει συμβαλλόμενο μέρος αυτής της σύμβασης.
 2. Ως εκ τούτου, η vidaXL δεν είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει ούτε να αξιολογήσει την ποιότητα, την ποσότητα ή την ικανότητα των προϊόντων που προσφέρονται από Τρίτους Πωλητές στον Ιστότοπο και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη με οιονδήποτε τρόπο για ζημίες που προκλήθηκαν από το γεγονός πως αυτές οι πληροφορίες αποδεικνύονται λανθασμένες, ελλιπείς ή άδικες.
 3. Παρ’ όλα αυτά, σε περίπτωση που η vidaXL θεωρηθεί υπεύθυνη για ζημίες που προκλήθηκαν, αυτή η ευθύνη περιορίζεται στην τιμή αγοράς του εν λόγω προϊόντος, όπως αυτή έχει τιμολογηθεί από τον Τρίτο Πωλητή προς τον Χρήστη σε κάθε περίπτωση.
 4. Η ευθύνη της vidaXL, ανεξαρτήτως της φύσης της, περιορίζεται στο ποσό που η ασφάλιση αστικής ευθύνης της vidaXL αποζημιώνει στην εν λόγω περίπτωση.

Άρθρο 12 – Διάφορα

 1. Εάν μία ή περισσότερες διατάξεις αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης ενδέχεται να ή παύσουν να είναι δεσμευτικές ή καταστούν άκυρες ή μη εκτελέσιμες, οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ. Σε αυτή την περίπτωση, η vidaXL θα αντικαταστήσει την εν λόγω διάταξη με μία νέα διάταξη, η οποία θα καθοριστεί από τη vidaXL και θα έχει όσο το δυνατόν παρόμοιο νόημα με την εν λόγω διάταξη.
 2. Για τη χρήση αυτού του Ιστότοπου, τη χρήση του Λογαριασμού και αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, αποκλειστικά αρμόδιος είναι ο Ολλανδικός νόμος.

Επισύναψη(εις)

Όροι και Προϋποθέσεις

Γενικοί Όροι Δημοπρασιών

Πολιτική επιστροφών

Δήλωση περί Απορρήτου και Cookies