Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Αγοράς μέσω του Marketplace της vidaXL

Επισύναψη(εις): 

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Αγοράς μέσω του Marketplace της vidaXL

Όροι & Προϋποθέσεις Πωλητής vidaXL

Άρθρο 1 – Ορισμοί
Marketplace της vidaXL

Η ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης vidaXL Marketplace International B.V. βρίσκεται στη διεύθυνση Mary Kingsleystraat 1, (5928 SK) Φένλο. Δραστηριοποιείται στην Ολλανδία χρησιμοποιώντας τον αριθμό ΑΦΜ NL859811943B01, με αριθμό 74214357  του Εμπορικού Επιμελητηρίου (KvK) στους ιστοτόπους vidaXL.es, vidaXL.fr, vidaXL.gr, vidaXL.ie, vidaXL.it, vidaXL.no, vidaXL.pt, vidaXL.se.

Περιβάλλον

Ο ιστότοπος του Marketplace της vidaXL. Η διεύθυνση ιστού είναι «vidaXL» ακολουθούμενη από την επέκταση χώρας (.nl / .be / .co.uk κλπ.). Για παράδειγμα, το www.vidaxl.nl και οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή σχεδιάστηκε από το Marketplace της vidaXL.

Πλατφόρμα

Το περιβάλλον στο οποίο τρίτοι προσφέρουν προϊόντα στους Χρήστες.

Χρήστης

Κάθε επισκέπτης του Περιβάλλοντος

Πωλητής

Ένας τρίτος, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, που προσφέρει προϊόντα στους Χρήστες μέσω της Πλατφόρμας

Πελάτης: Ένας Χρήστης του Περιβάλλοντος που προχωρά στην αγορά ενός προϊόντος μέσω της Πλατφόρμας.

Πελάτης

Ένας Χρήστης του Περιβάλλοντος που προχωρά στην αγορά ενός προϊόντος μέσω της Πλατφόρμας.

Σύμβαση Αγοράς

Η σύμβαση αγοράς που προκύπτει μεταξύ του Πωλητή και ενός Πελάτη μέσω της Πλατφόρμας.

Άρθρο 2 – Εφαρμοσιμότητα

2.1 Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για την παραγγελία και την αγορά προϊόντων από Πωλητές μέσω της Πλατφόρμας (εφεξής: Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Αγοράς μέσω του Marketplace της vidaXL). Οι όροι αυτοί διατίθενται επίσης στον ιστότοπο του Marketplace της vidaXL.

2.2 Ένας Πελάτης που παραγγέλνει ένα προϊόν που προσφέρεται από έναν Πωλητή στο Περιβάλλον αποδέχεται την εφαρμογή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Αγοράς μέσω του Marketplace της vidaXL.

2.3 Οι αποκλίσεις από τις διατάξεις αυτών των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Αγοράς μέσω του Marketplace της vidaXL μπορούν να γίνουν γραπτώς. Οι υπόλοιπες διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

2.4 Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Αγοράς μέσω του Marketplace της vidaXL ισχύουν για τους αγοραστές που χαρακτηρίζονται ως (ευρύ) καταναλωτικό κοινό και για τους αγοραστές που χαρακτηρίζονται ως επιχειρηματικοί καταναλωτές.

2.5 Όλα τα δικαιώματα και οι απαιτήσεις, όπως ορίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Αγοράς μέσω του Marketplace της vidaXL και σε οποιεσδήποτε περαιτέρω συμφωνίες που γίνονται προς όφελος του Marketplace της vidaXL, προβλέπονται επίσης προς όφελος ενδιαμέσων και άλλων τρίτων που συμμετέχουν στο Marketplace της vidaXL, περιλαμβάνοντας ρητά τον(τους) Πωλητή(-ές).

2.6 Το Marketplace της vidaXL διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Αγοράς μέσω του Marketplace της vidaXL. Οι τροποποιημένοι όροι ισχύουν αμέσως μόλις δημοσιευθούν στον ιστότοπο. Εάν ένας αγοραστής υποβάλει κατόπιν μια παραγγελία, αποδέχεται ως εκ τούτου την εφαρμογή αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

Άρθρο 3 – Επαφές με πελάτες
3.1 Ο Πελάτης πρέπει να πληροί τουλάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Ο Πελάτης θα πρέπει να έχει λογαριασμό πελάτη στο Marketplace της vidaXL.

- Ο Πελάτης είναι τουλάχιστον 18 ετών.

- Ο Πελάτη μπορεί να αναζητηθεί για επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

3.2 Το Marketplace της vidaXL διατηρεί πάντα το δικαίωμα να μην επεξεργάζεται συγκεκριμένες παραγγελίες από τους Πωλητές ή να επιβάλλει ορισμένες προϋποθέσεις σε συγκεκριμένες παραγγελίες.

3.3 Ο Πελάτης δεν δικαιούται να επιτρέπει σε άλλους να χρησιμοποιούν τον λογαριασμό του.

3.4 Ο Πελάτης δηλώνει ότι ενεργεί σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Αγοράς μέσω του Marketplace της vidaXL και όλους τους ισχύοντες νόμους και κανόνες.

3.5 Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την ακρίβεια των στοιχείων στον δικό του λογαριασμό

Άρθρο 4 – Προσφορές τρίτων
4.1 Η Marketplace της vidaXL είναι εμπορικός αντιπρόσωπος του Πωλητή. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η Σύμβαση Αγοράς συνάπτεται μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή και ότι το Marketplace της vidaXL δεν είναι ή δεν θα είναι συμβαλλόμενο μέρος αυτής της σύμβασης.

4.2 Σε περίπτωση ερωτήσεων ή παραπόνων σχετικά με τα προϊόντα που αγοράζει ο Πελάτης, ο Πελάτης θα πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με τον εκάστοτε Πωλητή. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν μπορεί να απευθυνθεί στο Marketplace της vidaXL και ότι το Marketplace της vidaXL δεν φέρει καμία ευθύνη καθ' οιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων ελαττωμάτων στο(-α) προϊόν(-τα) που αγοράστηκε(-αν).

Άρθρο 5 – Παραγγελία και παράδοση
5.1 Ο Πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει μια παραγγελία στο Marketplace της vidaXL μέσω της κανονικής διαδικασίας παραγγελίας για ένα προϊόν που προσφέρεται από έναν Πωλητή.

5.2 Ο Πελάτης λαμβάνει ένα τιμολόγιο από τον Πωλητή

5.3 Η κυριότητα των παραδοθέντων αντικειμένων θα μεταβιβαστεί μόνο αφού ο Πελάτης εκπληρώσει την υποχρέωση της πληρωμής του.

Άρθρο 6 – Επιστροφή χρημάτων και πληρωμή
6.1 Ο Πελάτης οφείλει την τιμή αγοράς του(-ων) προϊόντος(-ων) που αγόρασε από τον Πωλητή μέσω της Πλατφόρμας στο Marketplace της vidaXL. Ο Πελάτης δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση της πληρωμής του με άμεση πληρωμή στον πωλητή.

Άρθρο 7 – Προβλέψεις για αγορά από τον(-υς) Πωλητή(-ές)
7.1 Εάν ένας Πελάτης αγοράσει ένα προϊόν από έναν Πωλητή μέσω της Πλατφόρμας, ο Πελάτης δεσμεύεται να διαβάσει και να αποδεχθεί τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις πώλησης του(-ων) Εκάστοτε Πωλητή(-ών) από όπου αγοράζει ένα ή περισσότερα προϊόντα μέσω της Πλατφόρμας.

Άρθρο 8 – Ενημέρωση και χρήση δεδομένων
8.1 Ο Πελάτης θα παρακολουθεί προσεκτικά τα μηνύματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, ώστε ο Πελάτης να μπορεί να λαμβάνει γνώση των πληροφοριών που αποστέλλονται από το Marketplace της vidaXL ή τον Πωλητή εγκαίρως.

8.2 Το Marketplace της vidaXL δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε πληροφορία δεν εμφανίζεται εγκαίρως ή δεν είναι ξεκάθαρη ή για ενδεχόμενα πρόδηλα σφάλματα, ανεξάρτητα από το ποιον προέρχεται ή σε ποιον παρέχεται η πληροφορία.

8.3 Ο Πελάτης δηλώνει ότι γνωρίζει και συμφωνεί ότι το όνομα και τα στοιχεία της διεύθυνσης, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο αριθμός τηλεφώνου του θα παρασχεθούν στον Πωλητή στον βαθμό που αυτά είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της Σύμβασης Αγοράς ή εάν ο Πελάτης έχει δώσει σχετική άδεια. Ο πωλητής δικαιούται να χρησιμοποιεί μόνο τα δεδομένα του Πελάτη στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για τη διαχείριση και εκτέλεση της Σύμβασης Αγοράς ή εάν ο Πελάτης έχει δώσει άδεια για τη χρήση των στοιχείων.

8.4 Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι ένα σύστημα αξιολόγησης αποτελεί μέρος της διαδικασίας πώλησης. Ο Πελάτης θα κληθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο Πελάτης δηλώνει ότι θα συμμετάσχει καλή τη πίστει, στην περίπτωση που επιλέξει να συμμετάσχει. Ο Πελάτης εγγυάται ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται είναι σωστές και μη παραπλανητικές. Ο Πελάτης θα απέχει από την παροχή ή/και την αναφορά σε προσβλητικές, απειλητικές ή/και δυσφημιστικές πληροφορίες.

8.5 Το Marketplace της vidaXL διατηρεί πάντα το δικαίωμα να αρνηθεί να δημοσιεύσει μια αξιολόγηση του ιστοτόπου ή να την αφαιρέσει εάν η αξιολόγηση είναι αντίθετη με τους νόμους ή τους κανόνες, τη δημόσια τάξη ή/και τα χρηστά ήθη.

Άρθρο 9 – Επικοινωνία μεταξύ Πελάτη και Πωλητή
9.1 Όλες οι επικοινωνίες μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή που περνούν μέσω του Marketplace της vidaXL μπορούν να προβληθούν και να χρησιμοποιηθούν από το Marketplace της vidaXL ώστε να:

  • Παρασχεθεί υποστήριξη στον Πελάτη ή/και τον Πωλητή σε περίπτωση ερωτήσεων ή/και ζητημάτων.
  • Αξιολογηθεί εάν ο Πωλητής πληροί τις απαιτήσεις.
  • Αναλύσει τις βελτιώσεις της διαδικασίας

9.2 Ο Πελάτης δίνει στο Marketplace της vidaXL την άδεια να αποθηκεύει, να βλέπει και να χρησιμοποιεί την επικοινωνία σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 σε αυτό το άρθρο.

Άρθρο 10 – Διάφορα
10.1 Το Marketplace της vidaXL διατηρεί το δικαίωμα να περιορίζει, να μη χορηγεί ή να ανακαλεί ορισμένα προνόμια ή να αποκλείει τη χρήση του λογαριασμού ή τη δυνατότητα παραγγελίας, να αρνείται ή να περιορίζει προϊόντα Πωλητή(-ών) μέσω του Marketplace της vidaXL, ανάλογα με το ιστορικό συναλλαγών του Πελάτη, κατά τη διακριτική ευχέρεια του Marketplace της vidaXL.

Άρθρο 11 – Ρήτρα διαχωρισμού
Σε περίπτωση που μια από τις διατάξεις αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων είναι ή θα καταστεί αναποτελεσματική, δεν θα επηρεαστεί η αποτελεσματικότητα των άλλων διατάξεων. Μια αναποτελεσματική διάταξη θεωρείται ότι αντικαθίσταται από μια αποτελεσματική διάταξη η οποία προσεγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερο την αναποτελεσματική διάταξη.

Το Marketplace της vidaXL διατηρεί πάντα το δικαίωμα να διακόψει τις λειτουργίες για τον σκοπό των προσφορών των Πωλητών στο Marketplace της vidaXL.

Άρθρο 12 – Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία
Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Αγοράς μέσω του Marketplace της vidaXL διέπονται αποκλειστικά από το ολλανδικό δίκαιο. Όλες οι διαφορές που απορρέουν από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις παραπέμπονται αποκλειστικά στο Επαρχιακό Δικαστήριο της Oost-Brabant, στην τοποθεσία 's-Hertogenbosch, εκτός εάν ο νόμος ορίζει ειδικά ένα άλλο δικαστήριο.